Wednesday, 31 July 2013

KERJARUMAH TERANCANG TINGKATAN 5

SOALAN  VERSI SAMA SEPERTI DI FACEBOOK SEJARAH SMKDPB

1(a)        Apakah taraf Sabah dan Sarawak kepada kerajaan British?          

(i)      ………………………………………………………………………….......
                                                                                                                           [1 markah]

            (b)  Mengapakah Raja Sarawak, Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British?

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                                                                                           [2 markah]

            (c)  Namakan dua pertubuhan  tempatan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                                                                                           [2 markah]

            (d)  Nyatakan dua isi kandungan yang terdapat dalam Perlembagaan 1941.        

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                                                                                           [2 markah]

            (e)  Apakah ciri kesedaran politik yang terdapat di Sabah sehingga dijadikan Tanah Jajahan British?          

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......

(iii)    ………………………………………………………………………...........
                                                                                                                           [3 markah]

2(a)        Namakan dua orang tokoh yang memberikan idea tentang pembentukan Malaysia.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                                                                   [2 markah]

            (b)  Nyatakan empat faktor penting pembentukan Malaysia.        

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......

(iii)    ………………………………………………………………………...........

(iv)    ………………………………………………………………………...........
                                                                                                                           [4 markah]

            (c)  Nyatakan dua kesan penting pembentukan Malaysia terhadap Sabah dan Sarawak.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                                                                                           [2 markah]

            (d)  Apakah harapan Tunku Abdul Rahman terhadap pembentukan Malaysia?

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                                                                                           [2 markah]

3(a)    Nyatakan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap pembentukan Malaysia.

(i)      ………………………………………………………………………….......
                                                  [1 markah]      (b) Mengapakah penduduk Sabah dan Sarawak menentang Gagasan Malaysia pada peringkat awal?

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......

(iii)    ………………………………………………………………………...........
                                                                                                                           [3 markah]

      (c) Berikan dua buah parti politik di Sabah dan Sarawak yang menyokong penubuhan Malaysia.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]

      (d) Nyatakan empat  perkara yang disentuh dalam hak wilayah asingan yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......

(iii)    ………………………………………………………………………...........

(iv)    ………………………………………………………………………...........
                                                              [4 markah]


                   
4   (a) Namakan dua orang pegawai British yang menyertai Suruhanjaya Cobbold.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]

      (b) Apakah tujuan suruhanjaya tersebut dibentuk?

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]

      (c) Nyatakan laporan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Cobbold.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]

      (d) Apakah cadangan yang telah dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold?

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......

(iii)    ………………………………………………………………………...........

(iv)    ………………………………………………………………………...........
                                                              [4 markah]5(a)    Bagaimanakah Akta Malaysia diluluskan?

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]

      (b) Berikan empat intipati Perjanjian Malaysia 1963.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......

(iii)    ………………………………………………………………………...........

(iv)    ………………………………………………………………………...........
                                                              [4 markah]

      (c) Mengapakah tarikh pembentukan Malaysia ditunda pada 16 September 1963.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]

      (d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlihatkan oleh tokoh-tokoh politik Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura.

(i)      ………………………………………………………………………….......

(ii)     ………………………………………………………………………….......
                                                  [2 markah]** Sila jawab latihan ini anda by emel,, cikgu akan semak by emel
**Baca maklumbalas daripada cikgu

KERJA RUMAH TERANCANG TINGKATAN 41.Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, terdapat dua jenis pendidikan
   yang diamalkan iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal.

(a) Apakah yang anda faham tentang pendidikan formal?

[2 markah]
(b) Bagaimanakah pendidikan formal dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Melayu?

[3 markah]
(c) Nyatakan tiga fungsi masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

[3 markah]
(d) Senaraikan dua ciri sistem pendidikan pondok.

[2 markah]


2.Dakwah Islamiah disebarkan ke Asia Tenggara melalui perdagangan.

(a) Nyatakan fungsi pelabuhan di Selat Melaka dalam penyebaran agama Islam.

[1 markah]
(b) Nyatakan sifat-sifat yang ada pada para pedagang sehingga berjaya menarik
       penduduk tempatan memeluk agama Islam.

[3 markah]
(c) Apakah yang dilakukan oleh para pedagang untuk memanfaatkan masa
       semasa menunggu perubahan angin monsun?

[1 markah]
(d) Namakan jawatan yang diberi kepada para pedagang Islam yang amanah dan jujur.

[1 markah]
(e) Jelaskan peranan syahbandar.

[4 markah]

3(a) Sebutkan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam.
[2 markah]

(b) Berikan maksud istilah yang berikut.
(i) Zillullah fil-alam :
(ii) Khalifatul mukminin :
[2 markah]

(c) Apakah adat istiadat yang diwujudkan untuk mengukuhkan kedaulatan seseorang sultan?
[3 markah]

(d) Nyatakan tiga orang ulama yang menjadi penasihat kepada pemerintah di Melaka.
[3 markah]

4(a) Nyatakan dua undang-undang adat yang terdapat di Tanah Melayu.

[2 markah]
b) Apakah yang menjadi asas undang-undang negeri di negeri-negeri
       Melayu sebelum kedatangan pengaruh British menurut Profesor Ahmad Ibrahim?
[2 markah]
(c) Senaraikan tiga bahagian daripada Undang-Undang Kedah.

[3 markah]
(d) Nyatakan tiga kandungan dalam Hukum Kanun Melaka.

[3 markah]


Latihan Struktur Cemerlang Tema 8.4

1. Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara  (ms 175-178)

a) Namkan dua tokoh yang mengatakan bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara
    melalui Semenanjung Tanah Arab

i.___________________________________________________
ii.________________________________________________ (2 markah)

b) Penemuan Batu Bersurat Terengganu sebagai bukti penyebaran  Islam dari
    China. Namakan dua tokoh yang mengemukakan teori tersebut

i.___________________________________________________
ii.________________________________________________ (2 markah)

c) Nyatakan tiga perkara yang tercatat pada batu bersurat tersebut untuk
   membuktikan  wujudnya pengaruh Islam
i._____________________________________________________
ii.____________________________________________________
iii.________________________________________________ ( 3 markah)

d) Apakah bukti yang menunjukkan perkembangan Islam ke Asia Tenggara
    melalui India?
i.___________________________________________________
ii.________________________________________________ (2 markah)


e) Pada pandangan anda, apakah nilai murni yang patut kita contohi
    daripada pedagang Islam?

i._________________________________________________( 1 markah)

Pengaruh Islam di Asia Tenggara

Pemerintahan dan Pentadbiran (ms 185-187)
a) Senaraikan tiga jawatan yang diperkenalkan dalam sistem pentadbiran Islam

i._____________________________________________________
ii.____________________________________________________
iii._________________________________________________ ( 3 markah)

b) Apakah kepentingan perlaksanaan undang-undang syariah yang diperkenalkan
     dalam sistem pemerintahan berasaskan Islam?

i._____________________________________________________
ii.____________________________________________________
iii.________________________________________________ ( 3 markah)


c) Sistem pentadbiran Islam meletakkan sultan sebagai ketua negara.
   Mengapakah penggunaan gelaran sultan diperkenalkan?

i.___________________________________________________
ii._________________________________________________ (2 markah)

d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan maksud jihad
   mengikut konteks  Islam

i.___________________________________________________
ii._________________________________________________ (2 markah)

Pengaruh Islam dalam pelbagai aspek kehidupan

3 a) Nyatakan dua aspek yang diberikan penekanan dalam Kanun Mahkota Alam

i.___________________________________________________
ii._________________________________________________ (2 markah)

b) Apakah gelaran yang diberikan kepada Raja-raja Melaka berdasarkan Hukum
    Kanun Melaka ?

i.___________________________________________________
ii._________________________________________________ (2 markah)

c) Baitulmal merupakan insitusi ekonomi yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara.
   Berikan dua sumber yang diperolehi baitulmal

i.___________________________________________________
ii.___________________________________________________ (2 markah)

d) Pada pandangan anda, apakah nilai murni dalam ekonomi yangdisarankan
    dalam Islam?

i._____________________________________________________
ii.____________________________________________________
iii.___________________________________________________
iv__________________________________________________ ( 4 markah)


Latihan Esei :
Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mempengaruhi cara hidup masyarakat ,
 sistem pemerintahan dan ekonomi di Asia Tenggara.
a) Nyatakan tujuh cara hidup masyarakat di Asia Tengtgara setelah menerima ajaran
    Islam  ( 7 markah)
b) Jelaskan lapan pengaruh Islam terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran
     di Asia Tenggara ( 8 markah)
c) Berdasarkan pengkajian anda terhadap kedataangan Islam ke Asia Tenggara,
   nyatakan pengaruh Islam dalam aspek ekonomi di Asia Tenggara ( 5 markah)

Buat dalam kumpulan dan hantar tugasan anda melalui e-mel. Pendekatan belajar
secara berkumpulan-membimbing dan belajar sepasukan lebih memberikan makna
 dalam hasil pembelajaran.Semoga memperoleh keberkatan ilmu .


Latihan Tambahan Struktur Tema 8.4

Pusat Kebudayaan Islam  (ms 182-183)

1 a) Nyatakan dua contoh hubungan baik antara Samudera Pasai dan Melaka
      yang telah memperkembang lagi ilmu berkaitan agama islam di Melaka

    i._________________________________________________
 ii.__________________________________________________ (2 markah)

b) Berikan tiga contoh karya sastera pengaruh  Arab yang ditulis di Melaka

i._______________________________________________
ii._______________________________________________
iii._______________________________________________ (3 markah)

c) Namakan tiga contoh ulama Islam yang terkenal di Aceh

 i._______________________________________________
ii._______________________________________________
iii._______________________________________________ (3 markah)

d) Berikan dua contoh hasil karya sastera kerajaan Johor-Riau

   i._________________________________________________
 ii.__________________________________________________ (2 markah)

Peranan Mubaligh  (ms 183-185)

2a) Nyatakan tiga contoh peribadi seorang mubaligh Islam

 i._______________________________________________
ii._______________________________________________
iii._______________________________________________ (3 markah)

b) Nyatakan dua peranan penting seorang ulama dalam perkembangan
     pendidikan dan pentadbiran kerajaan Islam seperti Melaka dan 
     Aceh
  i._________________________________________________
 ii.__________________________________________________ (2 markah)

c) Nyatakan dua usaha Wali Songo untk menjadikan Jawa sebagai
    pusat perkembangan  Islam

 i._________________________________________________
 ii.__________________________________________________ (2 markah)

d) Nyatakan tiga contoh keistimewaan agama Islam sehingga memudahkan
   penerimaan penduduk tempatan di  Asia Tenggara menerima Islam

i._______________________________________________
ii._______________________________________________
iii._______________________________________________ (3 markah)Latihan Struktur Tema 8.4 (bab 7)

 ** Cara-cara kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Soalan struktur  (ms 179-180)
1.(a) Nyatakan tiga contoh sifat mahmudah pedagang Islam

  i._________________________________________
ii.__________________________________________
iii.._________________________________________  ( 3 markah)

b) Nyatakan dua jenis  perkhawinan yang turut mengembangkan Islam

 i.____________________________________________
ii.____________________________________________  ( 2 markah)

c) Nyatakan dua kesan perkhawinan tempatan dengan pedagang luar ke
    atas penyebaran islam
 i.____________________________________________
ii.____________________________________________  ( 2 markah)

d) Nyatakan tiga golongan yang menuruti raja memeluk islam

  i._________________________________________
ii.__________________________________________
iii.._________________________________________  ( 3 markah)

2.Kelahiran Kerajaan Islam  (ms 181-182)

a) Nyatakan tindakan Tun Perak  selepas menakluk sesebuah kerajaan
    agar Islam terus berkembang

 i.__________________________________________  ( 1 markah)

b) Nyatakan faktor berkaitan keagamaan yang menyebabkan kerajaan
    Johor- Riau meneruskan serangan ke atas Portugis di Melaka

i.__________________________________________ ( 1 markah)

c) Namakan tiga contoh kerajaan yang berusaha melaksanakan
    Islam di Jawa

  i._________________________________________
ii.__________________________________________
iii.._________________________________________  ( 3 markah)

d) Nyatakan tiga bukti peranan Aceh dalam usahanya mempertahankan
   Islam daripada ancaman Kristian

  i._________________________________________
ii.__________________________________________
iii.._________________________________________  ( 3 markah)

e) Nyatakan dua contoh peranan Brunei dalam memperkembangkan
    agama islam

  i.____________________________________________
ii.____________________________________________  ( 2 markah)


 


Tuesday, 30 July 2013

UJI MINDA BAB 6 TINGKATAN 4

Latihan Bab 6 - UJI MINDA TINGKATAN 4

DO THE BEST  TO BE CHAMPION.......

1. Mengikut bahasa arab , apakah yang dimaksudkan dengan khalifah?
2. Mengapakah majlis syura dan baiah perlu dijalankan?
3.Mengapakah kaedah   syura dan musyawarrah  wajar dipraktikkan
    dalam perlantikankhalifah?
4.Mengapakah sesorang khalifah  perlu menitikberatkan kemajuan
   pemerintahan politik,ekonomi dan sosial ?
5. Mengapakah  Abui Bakar as Siddiq digelar sebagai penyelamat umat islam?
6. Apakah gelaran lain  bagi golongan nabi palsu dan golongan murtad?
7.Mengapakah Abu Bakar As- Siddiq membahagikan wilayah islam
   kepada 10 wilayah?
8.Bagaimankah kaedah perlantikan khalifah kedua Umar al-Khattab?
9.Bagaimankah tindakan yang diambil oleh Khalifah Umar bagi memastikan
  hakim bertindak saksama?
10.Nyatakan  dua pembaharuan  dalam bidang ketenteraan yang dilakukan oleh
     Umar al-Khattab?
11.Apakah usaha yang dijalankan oleh Khalifah Umar dalam
    mempertingkat sektor pertanian selain membina Empangan dan Terusan?
12.Bagaimanakah Khalifah Uthman  bin Affan mengukuhkan sistem
     pertahanan negara sehingga disegani musuh?
13. Apakah kelebihan khalifah Ali bin Abu Talib?
14.Mengapakah Khalifah Ali menghentikan peperangan X setelah
    musuh mengangkat al-Quran?
15.Mengapakah sistem monarki dijalankan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan?
16.Mengapakah Hasan bin Ali menyerahkan kuasa kepada
     Muawiyah bin abu Sufyan?
17. Apakah faktor yangmenggalakkan perkembangan kesihatan dalam
      kerajaan Bani Umaiyah?
18.Apakah kaedah perundangan yang memanfatkan keupayaan berfikir
     menetapkan sesuatu hukum syarak berdasarkan kaedah-kaaedah tertentu
19.Mengapakah bandar Cordova, Seville. Toledo dan Granada berpengaruh
    kepada perkembangan keimuan ketamadunan islam?
20. Nyatakn sumber yang dimasukkan ke dalam Baitulmal?
21. Nyatakan dua  kegiatan pertanian di Andalusia
22. Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di bandar Cordova?

Latihan Bab 7 Tingkatan 4

1. Kedatangan Islam Ke asia Tenggara

(a) Jelaskan bukti-bukti perdagangan  yang menunjukkan  Islam datang ke Asia Tenggara melalui Semenangjung Tanah Arab   (  8 markah)

(b) Nyatakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari arab menurut catatan
      dan   Syed Muhammad Naquib al-Attas ( 5 markah)

2 (a) Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Islam ke asia Tenggara
        melalui China  ( 7 markah
 (b) Jelaskan bukti-bukti yang menunukkan bahawa Islam ke Asia Tenggara melalui
       India ( 5 markah)

 Siapkan by date line  selewat-lewatnya Khamis  1 Ogos 2013

Monday, 29 July 2013

TITIPAN PESANAN BUAT ANAKNDA MENJELANG PERCUBAAN SPM 2013

Pesanan Buat  anaknda Tingkatan 5 Anggerik, 5 angsana, 5 Cempaka,
5 Cemara, 5 Dahlia dan 5  Kenanga

1. Peperiksaann kertas 3 adalah pada 20 ogos ini, sila lengkapkan
     maklumat dan latihan kertas dalam blog sebagai latihan
2. Usaha mencari maklumat untuk  Bahan kertas 3 anda dengan
     merujuk internet atau sumber lain
3. Buku teks Sejarah Tingkatan 5 dan test pad serta alat tulis
     secukupnya disediakan lebih awal
4. Masa peperiksaan jam 8 pagi hingga jam 11 pagi
5. Lokasi  : di Dewan Seri Gemilang

Persediaan Peperiksaan Percubaan  sekolah adalah pada 26 Ogos 2013 ini
1. Buat latihan dalam Modul yang diberikan :
a. Modul Tingkatan 4 (buku Biru)
b. Modul Tingkatan 5 ( Buku Hijau)
c. Modul Merah (Tingkatan 4 bab 6-10)
d. Modul Kuning (Ulangkaji Tingkatan 5 -orientasi SPM

2. Setiap Hari Peruntukkan masa sekurang-kurangnya
    40 atau 20 soalan objektif secara topikal
    2 soalan struktur dan 1 esei.

3, Buat NOTA POKET ANDA sekarang untuk Ulangkaji Pantas

4. Hanya orang Bijaksana pandai merancang masa dan menggunakan Masa
5. Jangan suka mengeluh
6. Banyakkan Berdoa dan minta doa restu Guru  dan Ibu Bapa
7. Semoga Allah mempermudahkan urusan  anaknda dalam menjawab
     soalan percubaan SPM 2013 ini..AMIN
8. Target  A + for History... Go Beyond Go Extra Miles....

Latihan Bab 6 Tingkatan 4

Kerajaan Turki Uthamniyah
1 (a)  Siapakah pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah?

   __________________________________________ ( 1markah)

(b) Senaraikan tiga sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang
      pengetahuan   dan pendidikan
(i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
(iii)__________________________________________
                                                                                      ( 3 markah)

(c) Namakan tokoh seni bina Turki yang terlibat dalam pembinaan
    Masjid Biru

__________________________________________ ( 1markah)

(d) Nyatakan tiga faktor kejayaan Turki Uthamniyah menyebarkan
     Islam ke Eropah

(i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
(iii)__________________________________________
                                                                                      ( 3 markah)

(e) Nyatakan dua faktor kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah

 (i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
                                                                                     ( 2 markah )

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN
DUNIA YANG  LAIN

2 (a) Senaraikan tiga cara pertembungan tamadun Islam dengan
       tamadun dunia yang lain

(i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
(iii)__________________________________________
                                                                                      ( 3 markah)

(b) Nyatakan dua sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains

(i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
                                                                                     ( 2 markah )

(c) Berikan dua kesan keamsukan Islam ke Sepanyol

(i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
                                                                                     ( 2 markah )

(d) Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Mozarab?

_________________________________________ ( 1markah)

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,bagaimanakah
     cara-cara kehidupan sosial yang dicadangkan oleh Islam?

(i)__________________________________________
(ii)__________________________________________
                                                                                     ( 2 markah )


Soalan Esei
3. Pertembungan tamadun-tamadun dunia telah menyebabkan kemunculan suatu
    kebudayan baru.
 (a) Terangkan kaedah-kaedah pertembungan tamadun Islam dengan tamadun
        lain di dunia  ( 8 markah)

(b) Pertembungan tamadun-tamadun dunia telah meninggalkan 
    kesan-kesan yang .Terangkan  ( 8 markah)

(c ) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,nyatakan faktor-faktor
     kelangsungan sesebuah tamadun ( 4 markah )


Selamat Menjawab - Do The Best and Good Work 
Sila rujuk muka surat 164 hingga 169

Kuiz .. UJI MINDA ANDA LATIHAN BERFOKUS 30 MINIT atau 40 MINIT

UJI MINDA ANDA SEKARANG...

1.  Mengapakah Mohenjo-daro dan Harappa dikagumi dalam tamadun awal?
2. Nyatakan 2  kepercayaan tamadun Hwang Ho yangmasih diamalkan oleh
    masyarakat China sehingga ke hari ini?
3.Apakah sumbangan Athens yang terbesar kepada peradaban manusia?
4.Apakah  2 matlamat sresthin dalam tamadun India?
5. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Kedua?
6.Nyatakan 3 etika peperangan dalam islam?
7.Apakah fungsi sistem wazarah dalam Kerajaan Bani Umaiyah?
8.Apakah fungsi Baitulhikmah dalam kerajaan Bani Abbasiyah?
9.Pelabuhan yang  berperanan membekalkan bahan logam tempatan
  dan bahan makanan kepada pedagang yang singgah ialah ?
10. Apakah langkah  yang diambil oleh  raja untuk berkuasa terhadap
      alam semesta?
11.Mengapakah wahyu kedua Suarah al-Muddasir penting kepada
    penyebaran Islam Nabi Muhammad s.a.w
12.Nyatakan faktor masyarakat arab Quraisy menentang dakwah islamiah
    yang dibawa oleh  Nabi Muhadmmad s.a.w
13.Apakah  dua alasan John Crawford menyatakan Islam datang dari
    Tanah arab?
14.Mengapakah Acheh digelar Serambi Makkah?
15.Apakah sistem sukatan dan timbangan dalam jualbeli rempah ratus?
16.Hukuman diat  ialah berkaitan dengan apa?
17.Apakah perubahan politik yang berlaku pada Zaman Kemuncak
    Pertengahan  di Eropah?
18. Apakah kesan kemajuan dalam bidang perindustrian ke atas
     masyarakat Eropah?
19. Apakah tujuan Charles Brooke membawa masuk imigran
   Foochow ke Sarawak?
20 Mengapakah negara China dan India menjadi sasaran imperialisme barat?

 Anda boleh berbincang dengan rakan dan  boleh rujuk teks.. Tetapi cubalah
jawab dalam skop masa yang diberikan. Good Luck Selamat Mencuba.

Contoh Latihan Percubaan SPM

Tingkatan 5 (Bab 2 Tema 11)

1. (a) Apakah yang dimaksudkan Gerakan Islah

   _______________________________________________
________________________________________________  ( 1 markah)

 (b) Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah untuk menyebarkan
      idea perjuangan mereka?

  (i)_____________________________________________________
(ii)_____________________________________________________
(iii)________________________________________________ ( 3 markah)

 (c)Berikan tiga tujuan  perjuangan  nasionalisme persatuan-persatuan negeri

 (i)_____________________________________________________
(ii)_____________________________________________________
(iii)________________________________________________ ( 3 markah)

(d) Mengapkah kesedaran berpersatuan tidak menonjol di Sabah pada
     awal abad ke-20?

(i)__________________________________________________(1 markah)

(e) Apakah tindakan Kesatuan Melayu Muda di bawah pimpinan Ibrahim
     Haji Yaacob untuk menentang British?

 (i)_____________________________________________________
(ii)_____________________________________________________
(iii)_________________________________________________ ( 3 markah)Soalan Versi yang sama

2 (a) Nyatakan dua matlmat Kaum Muda?

(i)_____________________________________________________
(ii)____________________________________________________( 2 markah)
(b) Namakan akhbar atau majalah yang menjadi saluran Kaum Muda
    menyampaikan idea-idea  mereka ?

(i)_____________________________________________________
(ii)___________________________________________________( 2 markah)

(c ) Nyatakan dua sumbangan Kaum Muda dalam perjuangan
      meningkatkan pendidkan orang Melayu

(i)_____________________________________________________
(ii)__________________________________________________( 2 markah)

(d) Berikan empat isu utama yang diketengahkan oleh Majalah Guru dalam
    membangkitkan semangat nasionalisme orang tempatan

(i)_____________________________________________________
(ii)_____________________________________________________
(iii)_____________________________________________________
(iv)___________________________________________________ ( 4 markah)

Tema 11 (Bab 8)

3 (a) Apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk
       memajukan bahasa kebangsaan ?

(i)_____________________________________________________
(ii)_____________________________________________________
(iii)___________________________________________________ ( 3 markah)

(b) Nyatakan dua prinsip Dasar Kebudayaan  Kebangsaan

(i)_____________________________________________________
(ii)__________________________________________________( 2 markah)

(c) Berikan tiga peranan sukan sebagai alat perpaduan

i)_____________________________________________________
(ii)_____________________________________________________
(iii)___________________________________________________( 3 markah)

(d) Berdasarkan pengetahuan asejarah anda, bagaimanakah bahasa,budaya,
      dan sukan dapat meningkatkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa?

(i)_____________________________________________________
(ii)___________________________________________________( 2 markah)


Sunday, 28 July 2013

Latihan Menjelang Percubaan SPM (ESEI)

Bab 9 ( Tema 9)

1 a) Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah ( 9 markah)
   b) Apakah ciri-ciri persaman sistem feudal di Eropah dengan
         masyarakat Melayu tradisional di negara kita  ( 6 markah)
    c)Pada pandangan anda,apakah iktibar yang dapat diambil
       oleh generasi muda hari ini daripada peristiwa Zaman
        Gelap di Eropah?  ( 5 markah)

Bab 1 (Tema 11)
2 (a) Jelaskan perubahan yang diperkenalkan oleh Belanda dalam
         sistem pemerintahan di Indonesia
            ( 6 markah)
  b) Huraikan sistem birokrasi barat yang dilaksanakan di Thailand
        sebelum Perang Dunia Kedua
          ( 9 markah)
  c)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan
      sistem birokrasi Barat terhadap  sistem politik tradisional
       di Burma? ( 5 markah)

**Bincang dalam kumpulan dan buat latihan segera
** Pastikan Kata kunci diboldkan dalam esei
** Rujuk BUku Teks dengan tepat
** Selamat Menjawab...

Latihan Menjelang Percubaan SPM

Latihan Menjelang Percubaan SPM

Bab 1 (Tema 7 )Tamadun Hwang Ho
a) Nyatakan dua ciri negara kota Anyang
i.__________________________________
ii._________________________________   (2 markah)

b) Berikan dua faktor yang menyebabkan kemunculan golongan artisan dalam Tamadun            Shang
i.___________________________________________________________________
ii.__________________________________________________________________
(2 markah)
c) Apakah kepercayaan masyarakat Tamadun Shang terhadap kuasa raja?
i.___________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________
(2 markah)

d) Jelaskan fungsi kalendar yang diperkenalkan semasa pemerintahan Shang hingga hari ini
i.___________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________
(  2 markah )
e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah sumbangan Tamadun Shang dalam
    bidang pertanian?
i.___________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________
( 2 markah)


Bab 2 (Tema 11)

2. a) Namakan seorang pengarang Melayu bagi setiap jenis media cetak berikut pada tahun
        1920 an dan  1930-an
   i. Majalah
   _______________________________________________________________ ( 1markah)
 ii. Novel
________________________________________________________________ ( 1markah)
b) Apakah isu pendidikan yang dibangkitkan dalam majlah tersebut  pada tahun tersebut
i.________________________________________________________________
ii._______________________________________________________________
iii._______________________________________________________________ ( 3markah)
c) Jelaskan tema yang berkaitan dengan wanita dalam novel- novel tersebut
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

d) Bagaimanakah novel dan majalah memberikan kesan terhadap semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua?
i.________________________________________________________________
ii._______________________________________________________________
iii._______________________________________________________________ ( 3markah)


Bab 8 ( Tema 11)
3 a) Jelaskan tiga langkah untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa
      Kebangsaan
i.________________________________________________________________
ii._______________________________________________________________
iii._______________________________________________________________ ( 3markah)

b) Apakah kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan?
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

c)Bagaimanakah sukan dapat memainkan peranan sebagai alait perpaduan antara kaum di
   negara Malaysia?
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

d) Sejarah telah membuktikan betapa pentingnya perpaduan dalam pembangunan negara.
   Bagaimanakah generasi muda negara ini dapat  memperkukuh perpaduan yang sedia wujud?
  i.________________________________________________________________
ii._______________________________________________________________
iii._______________________________________________________________ ( 3markah)


Bab 10 ( Tema 10)

4 a) Namakan dua jenis mata wang yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

b) Mengapakah British memperkenalkan insitusi kewangan pada awal abad ke-20?
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

c) Berikan dua insitusi kewangan yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan pada awal abad
    ke-20
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

d) Apakah kesan pengenalan insitusi kewangan di Tanah Melayu?
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)

e) Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat luar bandar kurang mendapatkan perkhidmatan insitusi kewangan Eropah pada zaman penjajahan British?
i.________________________________________________________________
ii.______________________________________________________________    ( 2 markah)Tuesday, 23 July 2013

TAJUK FOKUS PERCUBAAN SPM

Fokus Kertas 2

soalan STruktur

-Proses pembentukan Tamadun  (Hwang Ho)  - Tema  7
-Perjanjian Hudaibiyah - Tema 8
-Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua - Tema 10
-Pembangunan dan Perpaduan Bangsa - Tema 11

Soalan Esei
1. Bentuk dan ciri kerajaan awal  -Tema 7 (Maritim-Srivijaya-)
2.Perjanjian Aqabah 1 dan aqabah 2
  Piagam Madinah  -Tema 8
3.Perubahan masyarakat dan budaya Eropah -Zaman Gelap ( Tema 9)
4.Perubahan sistem politik di Asia Tenggara  - Tema 10
5.Pembentukan Malaysia 16 september 1953 -Tema 11
6. Malaysia dalam pertubuhan serantau - Tema 12


UJI MINDA SET 2 BAB 9 TINGKATAN 5


UJI KETANGKASAN ANDA BERFIKIR..?
BOLEH  ANDA MENJAWAB DALAM MASA 30 MINIT?

1. Apakah matlamat dasar luar Malaysia?

2.apakah implikasi dasar luar Malaysia  terhadap NAM, OIC dan ASEAN?

3. Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan ISrael?

4.Apakah buktinya Malaysia mengutamakan amalan konsep perpaduan dan
    komited terhadap hak asasi manusia?

5.Apakah tujuan Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu 1956?

6.Andaikan anda Perdana Menteri, apakah langkah yang wajar anda lakukan
    selepas Malaysia  mencapai kemerdekaan ?

7. Apakah sebab Malaysia menjalin hubungan dengan kuasa barat khasnya Britain
    dan Amerika Syarikat?

8.Apakah sebab perubahan dasar luar Malaysia sebelum 1971 dasar pro-barat
   yang anti-komunis  tetapi selepas 1971 dasar berkecuali?

9. Apakah sebab Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara Komanwel
     seperti Britain,Australia  dan New Zealand?

10.Apakah isu yang dibincangkan dalam mesyuarat CHOGM pada tahun 1989?

11. Apakah implikasi daripada dasar Apartedi di Afrika Selatan  yang membezakan
      taraf penduduk Afrika selatan mengikut warna kulit?

12. Apakah prinsip-prinsip Piagam PBB?

13.Apakah tujuan dasar luar negara Malaysia dengan Negara-Negara selatan,
     Negara-negara Berkecuali, dan Negara-negara Komanwel?

14.Apakah tujuan temasya sukan KOmanwel yang diadakan di KUala Lumpur pada tahun 1998?


15.Apakah prinsip perjuangan NAM (Pergerakan Negara-Negara Berkecuali) ?

16. Projek SITTDEC dan Projek GSTP dianjurkan oleh satu pertubuhan apa?

17.Apakah matlmat hubungan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN?

18. Apakah sebab kegagaglan pertubuhan  ASA 1961?

19. Bermotokan 6 K iaitu Kesucian,Kegigihan,Kestabilan,Keamanan
      ,Kemakmuran dan Kedinamikan
      Apakah pertubuhan  X ?

20. Apakah implikasi usaha ASEAN dalam mengistiharkan ZOPFAN pada tahun 1971
       dan memutuskan ASEAN sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear pada tahun 1984?

DO  THE EXCELLENT  WORK... BE THE CHAMPION... ANDALAH  JUARA..YA.. MEMANG SAYA HEBATJADI APALAGI BUKTIKANLAH KEBENARANNYA....

Latihan Tambahan Ting 4 Bab 6

Kerajaan Bani Abbasiyah
1 (a) Nyatakan tiga sebab golongan Mawali menyertai Gerakan Abbasiyah menentang Kerajaan Bani Umaiyah
   i.______________________________________
ii.________________________________________
iii________________________________________   ( 3 markah)

(b) Nyatakan dua golongan orang Islam yang menentang sistem warisan Bani Umaiyah
 i.________________________________________

ii.__________________________________________   ( 2 markah)

(c) Namakan tiga orang yang menjadi penggerak operasi Gerakan Abbasiyah

 i.______________________________________
ii.________________________________________
iii________________________________________   ( 3 markah)

(d) Siapakah yang memindahkan pusat pentadbiran kerajaan Islam dari Damsyik ke Baghdad?

i.________________________________________ ( 1 markah)

(e) Nyatakan sebab utama kejatuhan kerajaan Bani  Abbasiyah

i._______________________________________ ( 1 markah)

Soalan Esei
2 (a) Kerajaan Bani abbasiyah telah memberi sumbangan  besar dalam memperkembangkan
       ilmu berkaitan agama. Buktikan kenyataan ini. (10 markah)

(b) Jelaskan peranan  kerajaan Bani abbasiyah dalam memperkembangkan ilmu
      pengetahuan melalui penterjemahan ( 10 markah)


** Cuba anaknda buat dan rujuk buku teks
** Fahamkan soalan dulu
** Tandakan Kata Kunci bagi jawapan  
** Susun menggunakan peta minda huraian isi / contoh
** Hasilkan esei yang sempurna dan terbaik
 
DO THE BEST....


Sunday, 21 July 2013

UJI MINDA BAB 9

Soalan berbentuk KUIZ POPULAR SPM
Uji MInda -Rujuk Maklumat -Skor Jawapan. Hantar By emel.
Good Luck. Do The Best

1.Apakah kesan pembentukan pakatan Bertiga dan Perikatan Kuasa Tengah?

2. Apakah kesan peristiwa pembunuhan Arcduke Franz Ferdinand?

3.Apakah dua  kesan Perang Dunia Pertama kepada negara Eropah?

4.Apakah matlamat pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919?

5.Mengapakah pertubuhan Liga Bangsa dibubarkan?

6.Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas
   Perang Dunia Kedua?

7. Apakah faktor Perang Dunia Kedua bermula ?

8. Mengapakah Presiden Amerika Syarikat ,Harry Truman mengugurkan bom atom
   di Hiroshime dan Nagasaki.

9. Apakah peristiwa yang membawa kepada tercetusnya perang Dunia Pertama?

10. Apakah tindakan Adolf Hitler yang mencetuskan Perang Dunia Kedua 1939-1945?

11. Apakah persamaan tokoh Joseph Stalin dan Vladimir Lenin di Rusia?

12. Apakah tujuan Jepun menguasai negara-negara sebelah Timur?

13. Apakah ciri-ciri Perang Dingin?

14. Mengapakah Dasar Aparteid Afrika Selatan bersifat diskriminasi?

15. Kesan Perang Dingin  ialah penibuhan pakatan tentera dan perlumbaan senjata seperti
    ........?
16. Apakah kepentingan Rancangan Colombo kepada negara Komanwel?

17. Apakah usaha kuasa Soviet Union dan Amerika Syarikat mempengaruhi pegangan
     negara-negara Dunia Ketiga semasa Perang Dingin ?

18.Apakah perbezaan dari aspek sosial antara Blok Komunias dan Blok Kapitalis?

19.Mengapakah Jepun dan Korea dijadikan model pembangunan Dasar Pandang Ke Timur?

20. apakah implikasi perkembangan politik pada tahun 1970 -an terhadap Malaysia?

21. Apakah tanggungjawab negara anggota (CHOGM) dalam Deklarasi Langkawi?

22. Apakah agensi PBB yang mempunyai lima ahli tetap dan 10 ahli dipilih melalui pengundian?

23. Apakah isu fokus perbincangan Persidangan antarabangsa di Vienna, Austria pada\
     tahun 1987?

24. Apakah pendirian Malaysia  dalam membangkitkan isu Benua Antartika di PBB dan NAM?

Monday, 15 July 2013

LATIHAN PENGUKUHAN KERTAS 3 TINGKATAN 5 (BAB 8 dan BAB 9)

Latihan Kerats 3 : Taip  dan Bincang berkumpulan

BAB  8  :  PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

FORMAT
ASPEK
PERINCIAN
MARKAH PENUH
Pengenalan
Memahami latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita
1.  Pengenalan
     Jelaskan secara umum latar belakang
     Pembangunan ekonomi di Negara kita
5 markah
Isi dan Huraian
Memahami Rancangan Pembangunan Lima Tahun
2.  Rancangan Pembangunan Lima Tahun
     Terangkan Rancangan Pembangunan Lima
     Tahun mengikut tahap:
     (a) Tahap Pertama (15m)
     (b) Tahap Kedua (15m)
    
30 markah

Menganalisis dasar pembangunan ekonomi dalam memajukan Negara
 3.  Dasar pembangunan ekonomi dalam
      Memajukan Negara
      Terangkan dasar pembangunan ekonomi
      seperti berikut:
     (a) Dasar Pertanian Negara
     (b) Dasar Pensyarikatan Malaysia
     (c) Dasar Penswataan
     (d) Dasar Hala Tuju Cara Baru
     (e) Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran
           Negara
     (f) Dasar Pendudukan
15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan pusat ekonomi antarabangsa
4.  Matlamat menjadikan Malaysia sebagai  tumpuan pusat ekonomi antarabangsa
     Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat tarikan pelabur asing.
15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa
5.  Kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di  peringkat antarabangsa
     Pada pendapat anda, apakah kejayaan yang
     telah di capai oleh Malaysia dalam bidang
     ekonomi di peringkat antarabangsa?
10 markah

Mencipta/menjana idea usaha-usaah Malaysia ke arah menghadapi cabaran Wawasan 2020
6.  Cabaran dan langkah-langkah untuk
     menghadapi cabaran Wawasan 2020
     (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh
           Malaysia untuk merealisasikan Wawasan
           2020. (5m)
     (b) Nyatakan langkah-langkah untuk
           mengatasi cabaran di atas. (5m)

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme
daripada perkembangan ekonomi negara
7.  Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/
     patriotisme daripada perkembangan ekonomi
     Nyatakan nilai-nilai murni daripada
     perkembangan ekonomi negara
10 markah

Kesimpulan
Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.  Rumusan
.    Pengetahuan yang diperoleh.
.    Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
.    Harapan untuk masa depan Malaysia yang
     lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.
5 markahBAB  9  :  MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

FORMAT
ASPEK
PERINCIAN
MARKAH PENUH
Pengenalan
Memahami asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia
1.  Pengenalan
     Jelaskan latar belakang dasar luar Malaysia dan bentuk hubungan luar Malaysia
5 markah
Isi dan Huraian
Memahami perkembangan dasar luar Malaysia
2.  Perkembangan dasar luar Malaysia
     Terangkan dasar luar Malaysia mengikut
     tahap berikut:
     (a) Tahap Pertama (10m)
     (b) Tahap Kedua (10m)
     (c) Tahap Ketiga (10m)

30 markah

Menganalisis hubungan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa
3.  Hubungan Malaysia dalam pertubuhan
      Antarabangsa
      Huraikan hubungan Malaysia dalam
      pertubuhan antarabangsa berikut:
      (a) Pergerakan negara-negara berkecuali (NAM) (5m)
      (b) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)  (5m)
      (C) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) (5m)

15 markah

Mengaplikasi pertukaran ilmu dan teknologi dengan negara luar dalam menjana kemajuan negara
4.  Pertukaran ilmu dan teknologi dengan
     negara luar dalam menjana kemajuan negara
     Bagaimanakah pertukaran ilmu dan teknologi  dengan negara luar dapat menjana kemajuan  negara?
15 markah

Menilai kejayaan negara dalam isu Globalisasi
5.  Kejayaan negara dalam isu Globalisasi
     Berdasarkan pemerhatian anda, Nyatakan
     kejayaan yang dicapai oleh negara kita dalam aspek globalisasi hari ini?
10 markah

Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebuah sebuah pusat pendidikan bertaraf Antarabangsa
6.  Peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan bertaraf antarabangsa
     Pada pendapat anda, apakah peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan bertaraf Antarabangsa?
10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme
yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia
7.  Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/
     patriotisme yang diperoleh daripada sifat  keterbukaan masyarakat Malaysia
     Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme  yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia.
10 markah

Kesimpulan
Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.  Rumusan
.    Pengetahuan yang diperoleh.
.    Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
.    Harapan untuk masa depan Malaysia yang
     lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.
5 markah **ANAKNDA YANG DIKASIHI...Perlu banyak merujuk bahan internet dan dapatkan secara download.
buatlah nota ringkas atau peta minda untuk mudah memahami soalan yang berbentuk KBKK
Soalan yang berbentuk direct atau langsung, teruskan merujuk BUKU TEKS KBSM TINGKATAN 5
*Lihat peruntukkan markah
*Tandakan Kata KUnci untuk memudahkan  para pelajar Fokus dan sentiasa Alert dengan MArkah
*Tulisan dalam latihan perlulah jelas dan kemas
*Jawpan perlu diletakkan no. Soalan serta Bahagian seperti Pengenalan ,Kesimpulan atau 
 Peruntukkan 1 helai untuk satu-satu soalan agar mudah Guru Menanda dan Menyemak


SELAMAT MENJAWAB