Sunday, 27 January 2013

Tugasan KErtas 3 Tingkatan 4

Lengkapkan  Dalam  Buku  Latihan  Anda
1. Pengenalan
Nyatakan maksud tamadun  menurut pandangan Islam dan Barat (5 markah)

2. Proses Pembentukan dan Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia

(a) Huraiakn proses pembentukan yamadun Mesopotamian  (10 markah)
 (b) Jelaskan  ciri-ciri Tamadun Mesopotamia                     (20 markah)

3.Aspek sumbangan TamadunMesopotamia

Terangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia dalam aspek :
(a) perundangan    (10 markah)
(b) ilmu astronomi   (5 markah)

4.Perundangan  yang adil dimanfaatkan demi keamanan  dan kemakmuran negara

Bagaimanakah kita memanfaatkan  perundangan  yang adil bagi menjamin
keamanan dan kemakmuran  negara  (15  markah)

5. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan sistem perundangan yang adil

Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh
negara  kita sehingga  hari ini melalui sistem perundangan yang adil (10markah)

6.Cabaraan menjadikan  Malaysia sebagai negara  yang  aman dan makmur

(a) Jelaskan  cabaran  yang dihadapi  Malaysia  menjamin keamanan negara (5 markah)
(b) Nyatakan  langkah -langkah  untuk mengatasi  cabaran di atas (5 markah)

7. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemakmuran Malaysia

Nyatakan nilai-nilia murni/iktibar/patriotisme  yang dapat diterapkan
 daripada kemakmuran negara             ( 10 markah)

8.Rumusan
*Pengetahuan  yang diperoleh
*Iktibar  kepada  diri, bangsa  dan negara
*Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang (5 markah)

Latihan Esei Bab 2 Ting 4

Jawab soalan berikut dalam buku Latihan Analisa

1.Tamadun Yunani telah  memperkenallkan sistem demokrasi manakala  Tamadun Rom 
    telah memperkenalkan sistem Republik

(a) Huraikan  ciri-ciri  sistem demokrasi yang diamalkan  dalam tamadun Yunani  ( 6 markah)

(b) Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan Sistem Republik yang dilaksanakan
      di Rom (8 markah)

(c) Sistem Republik  di Rom telah berubah semasa pemerintahan Julius Caesar
      Berdasarkan pengetahuansejarah anda, bincangkan perubahan tersebut  (6 markah)


Objektif Pembelajaran Bab 2 dan Latihan Struktur

Peningkatan Tamadun  (bab 2  Tingkatan  4

Aras  1
* Menyatakan aspek  peningkatan tamadun di India,China ,Rom dan Yunani
*Menyenaraikan sumbangan tamadun India,China, Rom dan Yunani

Aras  2
*Membandingkan  sistem  pentadbiran tamadun Rom dan Yunani
*Mengkalsifikasi   sumbangan  setiap  tamadun

Aras   3
* Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi
 Malaysia  hari ini
*Menjelaskan ciri-ciri kepimpinan berwibawa

Latihan  Struktur  Bab 2

1. Undang-undang Rom yang pertama dipanggil  Hukum Kanun 12
(a) Berikan  tiga  cabang Undang-Undang  Rom

i._______________________________________
ii_______________________________________
iii______________________________________   (3markah)

(b) Senaraikan tiga  prinsip  Undang-Undang  Rom

i_____________________________________
ii_____________________________________
iii_____________________________________  (3 markah)

(c)  Berdasarkan pembacaan anda,nyatakan dua sumbangan Maharaja
      Justinian  terhadap Undang-Undang Rom

 i________________________________________
ii________________________________________  (2 markah)

(d) Pada  pendapat anda,apakah  kepentingan  undang-undang kepada sesebuah negara

i_________________________________________
ii________________________________________ (2 markah)

Latihan ESei Bab 2

Jawab  soalan  berikut  dalam Buku Latihan Analisa

1. Kesatuan Melayu Muda (KMM) merupakan sebuah persatuan  separa politik yang ditubuhkan
    pada  tahun 1939.

(a) Jelaskan  objektif perjuangan Kesatuan Melayu Muda dan  perkembangannya
      sehingga tahun 1945                                               (10  markah)

(b) Pada  pendapat  anda,mengapakah negara Melayu Raya atau Indonesia  Raya
     tidak dapat ditubuhkan?                                          (4 markah)

(c) Berdasarkan  pengetahuan  sejarah anda, mengapakah kesedaran semangat
     kebangsaan  Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun
      ( 6  markah)

Tugasan Kertas 3 Bab 2

Tajuk  10.1  Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme  di Asia Tenggara
Soalan :

Bincangkan tentang gerakan nasionalisme di Indonesia  dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita

Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah

Pengenalan
Aspek :  Memahami latar belakang sistem  politik di Indonesia  (5 markah)

Isi dan huraian
Memahami : Perubahan sistem politik dan faktor-faktorkemunculan nasionalisme  di Indonesia

2.Perubahan sistem politik dan  faktor-faktor kemunculan nasionalisme  di Indonesia
(a) Jelaskan  perubahan  sistem politik semasa  pemerintahan kuasa Belanda 
     di Indonesia (10 markah)
(b) Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Indonesia ( 20 markah)

Menganalisis : Perkembangan  nasionalisme di Indonesia

3. Perkembangan nasionalisme di Indonesia
Jelaskan perkembangan nasionalisme di Indonesia  (15markah)

Mengaplikasi : Langkah-langkah mengekalkan kemerdekaan negara

4. Langkah-langkah mengekalkan kemerdekaan negara 
Kemukakan  cadangan untuk mengekalkan kemerdekaan negara  (15 markah)

Menilai  : Kejayaan Malaysia  kesan daripada kemerdekaan negara
5. Kejayaan Malaysia kesan daripada kemerdekaan negara

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia
 kesan daripada kemerdekaan negara   (15 markah)

Menjana idea  untuk menghadapi cabaran bagi menjamin kedaulatan negara

6.Cabaran Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara

(a) Jelaskan  cabaran yang dihadapi Malaysia  bagi menjamin 
      kedaulatan negara ( 5markah)
(b) Nyatakan  langkah-langkah untuk menghadapi cabaran di atas   ( 5 markah)

Menghayati nilai murni /iktibar/patriotisme daripada perjuangan nasionalis demi memajukan
negara  kita Malaysia

7.Penerapan  nilai murni/iktibar
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterapkan
 daripada perjuangan nasionalis demi memajukan negara  kita Malaysia    (10 markah)

Kesimpulan
Merumus  secara keseluruhan  isi yang telah dibincangkan

8 Rumusan
*Pengetahuan  yang diperoleh
*Iktibar kepada diri ,bangsa dan negara
*Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih  cemerlang   (5 markah)


Thursday, 3 January 2013

LATIHAN TINGKATAN 5 BAB 1

10.1  IMPERIALISME  DI ASIA TENGGARA

SOALAN  SALIN
BUAT LATIHAN DALAM  BUKU LATIHAN
DALAM BENTUK AYAT/HURAIAN


1.APAKAH  YANG DIMAKSUDKAN DENGAN IMPERIALISME?

2.SENARAIKAN KUASA IMPEREIALISME  DI ASIA  TENGGARA?


3. NYATAKAN  FAKTOR-FAKTOR IMPERIALISME DI ASIA TENGGARA?


4.HURAIKAN FAKTOR BEBAN ORANG PUTIH ?10.2  PERUBAHAN SISTEM POLITIK

1.NYATAKAN CIRI UMUM SISTEM BIROKRASI BARAT  YANG
  DIPERKENALKAN DI ASIA      TENGGARA


2.JELASKAN CIRI -CIRI SISTEM PENTADBIRAN TRADISIONAL FILIPINA
  SEBELUM KEDATANGAN BARAT

3.NYATAKAN CIRI-CIRI SISTEM BIROKRASI BARAT YANG DIPERKENALKAN
    OLEH SEPANYOL

4.JELASKAN PERUBAHAN DALAM SISITEM PENTADBIRAN  DI  INDONESIA
   KESAN  PENJAJAHAN BELANDA

5. APAKAH PERUBAHAN DALAM SISTEM  PENTADBIRAN DI INDOCHINA
    KESAN PENJAJAHAN PERANCIS

Tuesday, 1 January 2013

SINOPSIS POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING 2 DAN TING 4
SINOPSIS POST MORTEM  TINGKATAN 2  DAN   TINGKATAN  4  AKHIR TAHUN 2012

BILANGAN
GRED
63 ORANG
C
9 ORANG
D
2 ORANG
E
2 ORANG
G

1.       Pelajar yang gagal dikenalpasti  di Tingkatan 2 Dahlia dan 2 Kekwa
2.       GPMP sebanyak 2.20
3.       Pelajar yang ramai memperoleh Gred C daripada kelas 2 Angsana dan 2 Kenanga

BILANGAN
GRED
19 orang
B+
8 orang
B
3 orang
C+
2 orang
C
1.       Hasil purata  markah Kertas 1 (40Markah) Kertas 2 (100markah) dan kertas 3(100 markah)
2.       Kertas 3 banyak membantu pelajar naikkan Gred yang lebih baik
3.       Terdapat 2 orang pelajar dikenalpasti tidak menjawab 2 soalan dalam kertas 3 (soal selidik)
4.       Kesimpulan Pelajar perlu memberikan fokus yang sama rata dan seimbang bagi ketiga-tiga
Kertas  bagi memperoleh skor A+ atau sekurang-kurangnya A
5.       Pelajar perlu banyak mencari bahan atau sumber malumat bagi Kertas 3 (WAJIB LULUS)
6.       Terdapat   4 orang memperoleh markah 100 peratus  dalam Kertas  3 (TAHNIAH)
7.       Tiada  yang GAGAL .pencapaian 100 peratus (TAHNIAH)
8.       KEKALKAN usaha dan terus tingkatkan prestasi atau hasil kerja yang jituTAKWIM MAJLIS SUKAN SEKOLAH 2013
TAKWIM  MAJLIS  SUKAN SEKOLAH SMKDPB 2013

PERKARA
TARIKH

MESYUARAT  RUMAH SUKAN/
UNIT BERUNIFORM/PERSATUAN/KELAB/
SUKAN DAN PERMAINAN
9 JANUARI 2013
MERENTAS  DESA PERINGKAT SEKOLAH
17 JANUARI 2013

MERENTAS DESA MSSD

23 JANUARI 2013
LATIHAN RUMAH SUKAN BERMULA

6 FEBUARI  2013
SUKANTARA SEKOLAH

28 FEBUARI 2013
PRA-KEJOHANAN SEKOLAH (SUKAN SEKOLAH)

14 MAC 2013
SAMBUTAN HARI KOKURIKULUM

22-23 MEI 2013
SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

4 JULAI 2013
PENGISIAN MARKAH KOKURIKULUM 10%

24 OKTOBER2013


RENUNGAN MOTIVASI DR MUHAYA
Lillahi Kau yg ku tuju, redhaMU yang KU cari, kurniakanlah pada aku untuk mengenalMu dan mencintaiMU

Ibn Masud  kalau  ada orang   yang mencuri  kerana dia.memerlukannya ..halalkandia tapi jika  dia  salah  semoga   tuhan  ampuni dan berikan  dia  petunjuk.
Mungkin  ada hikmah, duit  tidak halal  yang  kita termakan

Kelembutan melalui sifat  khusyuk,melalui  sifat  pemaaf,sensitif dengan  dosa, kasihan dengan yang lemah,sopansantun  juga  sifat lemah lembut
Jika  berkasar, takmungkin bercantum

0-6 tahun- anak letak minda software  perlu lemah lembutdengan  anak
7-14  tahun-agama, hub manusia, solat  perlu tegas
14-21  tahun –bergantung kepada  rakan dan guru

Mendirikan  solat .....LILLAHI....REDHAMU
Memberikan  manfaat kepada  orang  lain:
Memberi orang  bermakna  memberikan  makna dalam kehidupan’
Apabila  kita memberi kepada orang,memberi makan kepada emosi
Lebih mementingkan  kasih sayang allah.
Berdoa perlulah  dengan  khusyuk
0rang yang berjaya –masalah  merupakan  suatu solution

Manusia   yang  paling  eg0-sifat  kehaiwanan
Manusia  yang berniaga –perlu ada balasan
Manusia  yang hanya mencari redha allah-mencintai rohani
Orang  yang bahagia  ialah  orang  yang mendoakan  oranglain
***memaafkan orang lain  otot kita menjadi  kuat..aura  rohani sangat  kuat
****hadiri  majlis  ilmu   bacalah kitab RIYADUS  SALIHIN
**auditlah diri kita ke arah  syurga atau ke neraka
***kanan-yakin, redha,sihat
***ILMU dan HARTA ...ILMU  YANG BERMANFAAT  dengki ILMU  untuk menjadi seperti dia


PROGRAM HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN 2013


PROGRAM HARI PERTAMA  PERSEKOLAHAN

7.25 -8.00  PAGI
1.Perhimpunan  Rasmi

2. Aturcara Majlis

Pelajar dan guru mengambil tempat di dewan
Nyanyian lagu rasmi
Lagu Bangsa Johor
Lagu Sekolah
Bacaan doa
Ikrar pelajar
Ucapan Pengetua
Nyanyian Lagu Negaraku
Bersurai :Masuk ke kelas


8.00-9.10 PAGI

Waktu  Kedua dan Ketiga
3. Guru Tingkatan menjalankan aktiviti 
Hari Pertama persekolahan

1.Memperkenalkan nama (guru)
2.Mengambil kedatangan/pendaftaran
3.Memastikan ada jadual waktu kelas
4.Melantik AJK Kelas
5.Pelan Kedudukan Pelajar (RIMUP)
6.Menerangkan Visi dan Misi Sekolah9.10 -9.45

Waktu Ke-empat
Pengajaran dan pembelajarn diteruskan (semua Ting)

 Minggu Haluan Pelajar  Tingkatan 4 (ting 4)

-Taklimat tentang jadual program
-Fokus Penawaran Pakej tg 4
-Catatan agenda  harian MHP

10.05- 10.40
10.40-11.15
Waktu  kelima  dan ke-enam
REHAT  TING 4 (10.00-10.30)


10.30 –Taklimat penawaran pakej Ting 4
             -Budaya sekolah
           -Harapan  sekolah

11.00  Taklimat Pusat Sumber Sekolah
           -Perpustakaan
           - Program NILAM


Waktu ke-sepuluh
Dan ke-sebelas

1.00 -2.10
11.30 Taklimat Disiplin

12.00 Taklimat Subjek Sains

1.10    Bacaan Doa dan  bersurai


RINGKASAN RPT SEJARAH TING 4 MINGGU KE-27. TAMADUN AWAL MANUSIA

7.1 Tamadun
      Awal Dunia

a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho)

i.  Konsep dan pengertian

ii. Sumbangan setiap tamadun

Memahami pembentukan tamadun awal
manusia

Aras 1
Menerangkan konsep tamadun
Menyatakan ciri-ciri tamadun
Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho

Aras 2
Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho
Mengaklasifikasi sumbangan setiap tamadun

Aras 3
Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal

PERSEDIAAN BUKU /MODUL NOTA TING 4 2013

KELENGKAPAN BUKU/ MODUL SEJARAH YANG PERLU DISEDIAKAN :

1.BUKU NOTA SAINS  (NOTA SEJARAH -PETA MINDA)
2.BUKU MODUL NOTA CEMERLANG-DIBELI
3.BUKU MODUL TOPIKAL -

**INI ADALAH PERANCANGAN DALAM PANITIA YANG TELAH
    DITETAPKAN BERSAMA

**PELAJAR TING 4 AKAN MULA AKTIF BELAJAR PADA HARI ISNIN
 HARI JUMAAT 4 JAN 2013 ADALAH  HARI PEMBAHAGIAN KELAS
DAN BUKU TEKS


***KEHADIRAN SEMASA ORIENTASI DAN MINGGU HALUAN
       PELAJAR ADALAH DIWAJIBKAN

PERSEDIAAN BUKU/MODUL TING 5 2013

 PERSEDIAAN   BUKU / MODUL TINGKATAN  5 2013

1. BUKU NOTA SEJARAH SEPERTI TING 4 (peta minda)
2.MODUL LATIHAN TOPIKAL TING 5 -DIBELI
3.MODUL NOTA CEMERLANG - DIBELI

JIKA NOTA MASIH ELOK BOLEH DISAMBUNG NOTA TING 4
 BUAT PEMBAHAGIAN SUB

1. TULISKAN  INDEKS PERKARA DI MUKA DEPAN

A. TEMA/ BAB/TARIKH ATAU MINGGU/CATATAN/TANDA TANGAN GURU

2. HALAMAN 1 DITULISKAN SECARA KREATIF

TARGET  SEJARAH A+ SPM 2013
CATATKAN JUGA TOV (AKHIR TAHUN T4 2012)

MOGA DAPAT DISELESAIKAN. TK

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MINGGU PERTAMA

10.  KEMUNCULAN DAN PERKEM-BANGAN NASIONALISME
    SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

10.1.Kemunculan dan perkembangan nasionalisme  di Asia Tenggara

a)  Imperialisme Barat di Asia Tenggara

i.   Imperialis Barat

ii.  Faktor imperialisme
-    Penguasaan ekonomi dan politik


b) Perubahan sistem politik 

i.   Pengenalan sistem birokrasi Barat
Memahami faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara

Aras 1
Menyatakan takrif imperialisme
Menyenaraikan kuasa imperialis  barat di Asia Tenggara
Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis barat  di Asia Tenggara
Menyatakan faktor-faktor imperialisme  barat di Asia Tenggara
Aras 2
Menghuraikan faktor-faktor  imperialisme Barat di Asia Tenggara
Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara
Aras 3
Merasionalkan keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat imperialisme Barat

Memahami sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di Asia Tenggara

Aras 1
Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Barat  di Asia Tenggara
Aras 2
Menghuraikan perubahan  pentadbiran di Asia Tenggara
Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan  barat di Asia Tenggara
Aras 3
Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi Barat

**tips  untuk anda :
1. FAHAM  MAKSUD   IMPERIALISME DAN IMPERIAL
2. FUNGSI TERUSAN SUEZ DAN KAPAL WAP 
3.FUNGSI BEBAN ORANG  PUTIH

SELESAI :
1.BUAT LATIHAN BUKU TEKS NO.1-3
2.LATIHAN DALAM BUKU LATIHAN BARU ATAU SAMBUNGAN
   TING 4

TARIKH POST MORTEM 2013


RINGKASAN    TARIKH  POST  MORTEM 2013

TARIKH
PERKARA
8 MAC 2013
UJIAN TOV T4
11 APRIL 2013
PEPERIKSAAN SUMATIF  1
25 JUN 2013
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 3
27 JUN 2013
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN  TAHUN  TING 5
28 OGOS  2013
PERCUBAAN PMR
3 OKTOBER 2013
PERCUBAAN SPM
5 NOVEMBER 2013
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN 2013


RINGKASAN TAKWIM  PERANCANGAN  PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  TAHUN 2013
TARIKH
PERKARA
19 FEBUARI 2013
UJIAN  TOV
8 MAC 2013
KEY IN MARKAH SAPS
5 MAC  2013
PEPERIKSAAN  SUMATIF  1 (AR1) T3,T4 DAN T5
20 MAC 2013
KEY  IN MARKAH  SAPS
6 MEI 2013
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (AR2 –T3,T5) (AR1-T4)
11 JUN 2013
KEY  IN  MARKAH SAPS
29 JULAI 2013
PERCUBAAN PMR  (AR3)
22 OGOS 2013
KEY IN MARKAH SAPS
2 SEPTEMBER 2013
PERCUBAAN SPM
26 SEPTEMBER 2013
KEY IN MARKAH SAPS
1 OKTOBER 2013
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T4
29 OKTOBER 2013
KEY IN MARKAH SAPS