Sunday, 27 January 2013

Tugasan KErtas 3 Tingkatan 4

Lengkapkan  Dalam  Buku  Latihan  Anda
1. Pengenalan
Nyatakan maksud tamadun  menurut pandangan Islam dan Barat (5 markah)

2. Proses Pembentukan dan Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia

(a) Huraiakn proses pembentukan yamadun Mesopotamian  (10 markah)
 (b) Jelaskan  ciri-ciri Tamadun Mesopotamia                     (20 markah)

3.Aspek sumbangan TamadunMesopotamia

Terangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia dalam aspek :
(a) perundangan    (10 markah)
(b) ilmu astronomi   (5 markah)

4.Perundangan  yang adil dimanfaatkan demi keamanan  dan kemakmuran negara

Bagaimanakah kita memanfaatkan  perundangan  yang adil bagi menjamin
keamanan dan kemakmuran  negara  (15  markah)

5. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan sistem perundangan yang adil

Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh
negara  kita sehingga  hari ini melalui sistem perundangan yang adil (10markah)

6.Cabaraan menjadikan  Malaysia sebagai negara  yang  aman dan makmur

(a) Jelaskan  cabaran  yang dihadapi  Malaysia  menjamin keamanan negara (5 markah)
(b) Nyatakan  langkah -langkah  untuk mengatasi  cabaran di atas (5 markah)

7. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemakmuran Malaysia

Nyatakan nilai-nilia murni/iktibar/patriotisme  yang dapat diterapkan
 daripada kemakmuran negara             ( 10 markah)

8.Rumusan
*Pengetahuan  yang diperoleh
*Iktibar  kepada  diri, bangsa  dan negara
*Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang (5 markah)

4 comments: