Saturday, 30 June 2012

Arahan  Pelajar melengkapkan  Nota  berpandukan  Aras  yang diberi.

Sila jawab  soalan  untuk latihan  dalam Buku Analisis.


A. SOALAN  ESEI  (Rujuk muka surat 142-143)

1.  (a)  Jelaskan  apakah  yang anda  faham   dengan  konsep khalifah  ?
      (b) Huraikan   bagaimanakah  cara-cara  pemilihan  khalifah Kerajaan Khulafa al-Rasyidin  dilakukan?
      

2. (a) Jelaskan  apakah  syarat-syarat  yang perlu diambilkira  dalam  pemilihan  sesorang khalifah  Islam?
    (b) Nyatakan  apakah  tugas -tugas  seseorang khalifah  yang  memerintah  kerajaan Islam?
Latihan Bab 7


BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA

 SOALAN STRUKTUR

1. Oleh kerana perlembagaan Malaysia merupakan dokumen yang menjadi rujukan kerajaan, ia
    adalah sesuatu yang luhur. Namun begitu atas tujuan tertentu, perkara-perkara dalam
    perlembagaan masih boleh dipinda.

    a). Apakah yang dimaksudkan dengan keluruhan perlembagaan?

         ……………………………………………………………………………………………
( 1 markah )

    b). Nyatakan TIGA aspek yang terkandung dalam perlembagaan.

         i. ………………………………………………………………………………………….

        ii. ………………………………………………………………………………………….

       iii. ………………………………………………………………………………………….
( 3 markah )

    c). Nyatakan TIGA bukti perlembagaan adalah sesuatu yang luhur.

         i. ………………………………………………………………………………………….

        ii. ………………………………………………………………………………………….

       iii. ………………………………………………………………………………………….
( 3 markah )
    d). Berikan TIGA tujuan dilakukan pindaan terhadap perlembagaan.

         i. ………………………………………………………………………………………….

        ii. ………………………………………………………………………………………….

       iii. ………………………………………………………………………………………….
( 3 markah )
2.     a). Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya umum?

         …………………………………………………………………………………………..
( 1 markah )


     b). Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya kecil?

          ……………………………………………………………………………………………
( 1 markah )
     c). Nyatakan DUA fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya.

          i. ………………………………………………………………………………………….

         ii. ………………………………………………………………………………………….
( 2 markah )

     d). Berikan TIGA syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya.

          i. …………………………………………………………………………………………..

         ii. …………………………………………………………………………………………..

        iii. ………………………………………………………………………………………......
(  3 markah )

     e). Nyatakan TIGA syarat untuk membolehkan seseorang itu layak mengundi dalam
          pilihan raya.

          i. ………………………………………………………………………………………….

         ii. …………………………………………………………………………………………

        iii. ………………………………………………………………………………………….
( 3 markah )

SOALAN ESEI

1. Perlembagaan Malaysia adalah sekumpulan undang-undang tertinggi negara yang menjadi
    rujukan pihak kerajaan.

    a). Bincangkan kepentingan perlembagaan terhadap negara Malaysia.
( 10 markah )
    b). Huraikan cara perlembagaan Malaysia dipinda dan perkara-perkara yang boleh dipinda.

( 10 markah )

2. Kewujudan lambang-lambang negara adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat yang
    sentiasa bersemangat, bersatu padu dan mempunyai kesanggupan untuk berkorban
    mempertahankan negara.

    a). Huraikan setiap lambang yang terdapat dalam Jata Negara.
( 12 markah )
    b). Jelaskan setiap aspek yang terdapat pada Jalur Gemilang.
( 8 markah  )


Objektif BAb 7 Ting 5

Fokus  Bab  7   SISTEM PEMERINTAHAN   DAN PENTADBIRAN NEGARA SELEPAS
                        MERDEKA


ARAS  1

* Mentakrif   Demokrasi  Berparlimen
*  Menyenaraikan ciri-ciri  Demokrasi  Berparlimen
* Menjelaskan konsep  keluhuran  pertlembagaan
* Menyenaraikan  kuasa  YANG Dipertuan Aguong
* Menyenaraikan badan-badan pemerintah  dan fungsinya
* Menyatakan proses  pilihanraya
* Menyatakan  pihak  yang terlibat  dalam pilihanraya
* Menyenaraikan  parti politik  yang ditubuhkan  sehingga  tahun 1963

ARAS  2

* Menjelaskan  ciri -ciri Demokrasi Berparlimen
* Menjelaskan kepentingan  perlembagaan
* Menjelaskan proses pindaan perlembagaan
* Membandingkan fungsi badan-badan  pemerintah
* Menghuraikan  proses pilihanraya


ARAS  3
* Merasionalkan  perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara  yang tidak boleh dipersoalkan
* Mewajarkan peranan rakyat dalam mementukan  pemerintahan  negara

**FAHAMI ISTILAH  atau  KONSEP

a.Demokrasi
b.Perlembagaan
c.Keluhuran Perlembagaan
d.Raja  perlembagaan
e.Parlimen
f.Jemaah Menteri
g.Pengasingan kuasa
h.Pilihanraya
i.Badan Pelaksana,Badan Kehaikiman dan Badan perundangan
j.Dewan Negara dan Dewan Rakyat
k.Ordinan, Enakmen  dan Akta
l.Kerajaan Persekutuan  , Kerajaan Pusat  dan Kerajaan Negeri
m.Senarai    BersamaBab 7 Tingkatan 5

Fokus  Bab  7BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
1.   Institusi Raja Berperlembagaan dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong

( a ) Konsep Raja Berperlembagaan
• Sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi
• Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri
• Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia.
• Yang Pertuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri.
• Yang di – Pertuan Agong di pilih daripada kalangan negeri raja Melayu daripada 9 buah negeri. secara bergilir-gilir
• Pemilihannya berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia
( b ) Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong Mengikut Perlembagaan Malaysia.
• Yang di Pertuan Agong mengetuai tiga badan kerajaan iaitu badan perundangan (Legislatif), badan pemerintahan (eksekutif) dan badan kehakiman (Judisiari)
• Yang di Pertuan Agong berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen
• Yang di Pertuan Agong adalah Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata. Baginda berkuasa mengampun dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera
• Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu.Baginda boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, dan kehormatan Raja- Raja Melayu
• Sebagai ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah
• Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Baginda mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri
• Berkuasa mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang X jika mendapati keselamatan negara terancam
• Berkuasa melantik pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan raya, ahli Perkhidmatan Kehakiman serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Baginda juga bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan
( c ) Kepentingan Raja Berperlembagaan
• Merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka hingga kini
• Membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita
• Memberi keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi raja
2. KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .
• Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan
• Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri.
• Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang yangdiperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.


( a ) Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia
Senarai Persekutuan
Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya
• Hal ehwal luar negeri(hubungan luar)
• Pertahanan
• Keselamatan dalam negeri
• Pentadbiran dan keadilan
• Kerakyatan negara
• Pilihanraya negara
• Kewangan
• Perniagaan, perdagangan dan perusahaan
• Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan
• Jabatan Ukur, penyelidikan
• Kerja raya dan tenaga pusat
• Pelajaran
• Kesihatan
• Keselamatan buruh dan sosial
• Orang Asli
• Hal-hal lain
( b ) Senarai Negeri
Mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya
• Undang-undang Islam
• Tanah
• Pertanian dan perhutanan
• Kerajaan Tempatan
• Perkhidmatan tempatan
• Kerajaan negeri
• Hari cuti negeri
• Undang-undang negeri
Senarai Bersama
Senarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.
• Kebajikan sosial
• Biasiswa
• Taman Negara
• Perancangan bandar dan wilayah
• Penjagaan haiwan
• Kesihatan dan kebersihan awam
• Parit dan tali air
• Pemulihan
• Hiburan awam
• Perhubungan
Rumusan
• Persekutuan adalah satu kaedah menyatukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan.
• Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu dipupuk demi kestabilan dan kewibawaan Kerajaan Persekutuan dalam m embantu mengurangkan perbalahan etnik
• Pemimpin dan rakyat mesti mengamalkan toleransi demi kepentingan bersama.
3. PERBANDINGAN BIDANG KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI.
( a ) Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan
• Perlembagaan persekutuan peruntukkan kuasa yang luas kepada kerjaan Persekutuan dalam pentadbiran negeri
• Badan eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada.
• Kuasa eksekutif kerajaan persekutuan terletak kepada Yang di-Pertuan Agong
• Kabinet dan Jemaah Menteri menjalankan kuasa Eksekutif dan diketuai oleh Perdana Menteri.
( b ) Bidang kuasa Kerajaan Negeri
• Peruntukan kuasa eksekutif kepada Kerajaan negeri oleh Perlembagaan Malaysia.
• kuasa Eksekutif terletak kepada Raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri,
• Menteri Besar atau Ketua Menteri di lantik oleh Sultan atau Yang diPertua
• Urusan Pentadbiran terletak kepada Perlembagaan Negeri.
• Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengandungi sembilan ahli DUN serta tiga orang pegawai kerajaan iaitu setiausaha Kerajaan negeri, Pegawai kewangan negeri dan Penasihat undang-undang negeri.
( 3 ) LAMBANG-LAMBANG NEGARA
Tujuan
• Rakyat dapat menunjukkan kesetiaan terhadap tanah air
• Rakyat sanggup berkorban dan kecintaan terhadap tanah air
• Rakyat sentiasa bersemangaat
• simbol perpaduan
• Lambang kemegahan penduduk
• Membezakan Malaysia dengan Negara lain
• Melambangkan kedaulatan sesebuah Negara
• Taat kepada pemerintah
• Terdiri daripada Jata Negara, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan.
( a ) JATA NEGARA
• Menjadi lambang kemegahan penduduk negara
• Setiap lambang mempunyai maksud tersendiri
• Lima bilah keris lambang negeri Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor yang dikenali sebagai Negeri Melayu Tidak Bersekutu.
• Pokok Pinang mewakili negeri Pulau Pinang.
• Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka.
• 2 ekor harimau melambangkan keberanian.
• Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan jata negeri tersebut.
• Bulan sabit –agama Islam sebagai agama rasmi dan bintang empat belas gabungan 14 buah negeri Persekutuan.
• Empat jalur berlainan warna merujuk negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang yang dikenali sebagai Negeri Melayu Bersekutu.
• Hitam putih lambang negeri Pahang.
• Warna merah dan kuning lambang negeri Selangor.
• Warna hitam, putih, dan kuning lambang negeri Perak.
• Warna merah, hitam, kuning lambang negeri Sembilan
( b ) BENDERA KEBANGSAAN
• Menggantikan bendera Union Jack pada tengah malam 31 Ogos 1957
• Pada tahun 1949 ditubuhkan Jawatankuasa reka bentuk Bendera Persekutuan Tanah Melayu
• Adakan pertandingan mereka bentuk bendera dan 373 peserta mengambil bahagian.
• Encik Mohamad Hamzah telah terpilih sebagai pemenang.
• Pada 26 Mei 1950 buat pertama kali Bendera Persekutuan berkibar di perkarangan istana Sultan Selangor.
• Bendera Persekutuan dikenali juga Jalur Gemilang.
• Dikibar di majlis rasmi dan adapt istiadat rasmi, seperti hari keputeraan Yang di- Pertuan Agong dan Hari Kebangsaan.
• Warna merah- keberanian
• Warna putih –kesucian
• Warna biru –Perpaduan
• Warna kuning –lambang kedaulatan Raja-raja Melayu
• Bulan sabit –lambang agama Islam sebagai agama rasmi
• Bintang berpecah empat belas-lambang gabungan empat belas negeri.
• 14 Jalur –warna merah dan putih lambang gabungan negeri.
( c ) LAGU KEBANGSAAN.
• Sebelum Merdeka lagu kebangsaan ialah ‘God Save the Queen’
• Lagu kebangssan negara kita dikenali juga lagu Negaraku yang dicipta pada tahun 1957
• Pemilihan lagu dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur
• Pasukan pancaragam polis Di raja telah memperkenalkan 4 buah lagu.
• Lagu Terang Bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak dipilih kerana mempunyai unsur kemelayuan.
• Majlis Raja-Raja Melayu memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut
• Lagu terang bulan dipilih sebagai asas lagu kebangsaan
• Digubah semula oleh En. Saiful Bahri
• Lirik lagu menggambarkan kesetiaan rakyat kepada negara.
• Lirik lagu menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan tanah air
• Membangkitkan semangat patriotik dan cintakan negara
• Semua rakyat mesti berbangga dengan lagu kebangsaan.

 

Thursday, 21 June 2012

Kenangan Lawatan Penanda Aras Guru Cemerlang 2012

 

LAWATAN    PENANDA    ARAS  GURU   CEMERLANG    PERINGKAT  KEBANGSAAN  PADA   BULAN   MAC  2012     KE  SEK  MEN  IMTIYAZ   TERENGGANU..... memberikasn    suatu  suntikan  motivasi   bahawa   perlunya   ada  akhlak Qurani   dalam  diri   pelajar.  Terharu  dan  terkesima   apabila   mendengar  taklimat  Pengetua   tersebut  menceritakan  maruah   pelajar   perempuannya   yang  tetap  beretika  bertudung  labuh  tapi  jaguh  dan  hebat  di padang  permainan, memanah,  dan  sukan lasak  yang  lain  tetapi   surah  atau  quran  tetap  dibawa  kemana-mana  menjadi   hafalan  meniti  dibibir  mereka   setiap kali  waktu  rehat   atau  waktu   masa  lapang.
Mereka  juga  ada  masa  24  jam  seperti  kita....namun....hebatnya   pemikiran   anak  didik  pelajar  ini,,,,,, Allah  sahaja   yang  mengetahui.
Insyalllah.....bolehkah   kita  tarbiyahkan  anak   didik  kita   atau  anak  kita  ke  arah  ini

Friday, 15 June 2012

INOVASI TEKNIKIMEJ RAJA


INOVASI   SUBJEK   SEJARAH
TAJUK INOVASI   SEJARAH :   TEKNIK   IMEJ RAJA
 AKU  ADALAH   RAJA

PERNYATAAN  MASALAH:
1.       Pelajar   tidak  memahami  pengaruh   Agama   Hindu  Buddha  dalam  sistem Pemerintahan yang terdapat dalam Bab3 Tamadun Awal di Asia  Tenggara.
2.       Terdapat  banyak  fakta menyebabkan  fakta  bercampur-aduk.
3.       Pelajar mudah  lupa akan fakta dan  tidak  memahami konsep soalan.

PENYELESAIAN MASALAH:
1.Pada  awalnya,guru  menjadikan DIRI  sebagai  subjek  RAJA.Pelajar mengikut arahan  yang diberi dengan menggunakan katakunci secara  berulang-ulang.
2.Hasilnya, didapati  pelajar berasa seronok kerana DIRI pelajar dilibatkan dan wujud  keterampilan dan penonjolan  diri  untuk mengingat  fakta yang diberi.
3.Bagi penambahbaikan  guru , mengaplikasikannnya  dalam bentuk lukisan  imej RAJA  melalui  teknik IMAGINASI.Pelajar  diberikan kertas kosong dan pelajar  cuba  membayangkan dan melukiskan
Pengaruh Raja  dalam sistem pemerintahan dengan bimbingan  guru.

4.Guru  melukiskan gambaran tersebut di papan  whiteboard  dan pelajar  cuba melukiskannya  samada menggunakan lukisan yang sama   atau diubah suai  melalui kreativiti parapelajar.
Hasilnya, para  pelajar  sebenarnya  lebihkreatifdaripada guru.Hasilyangterbaikdipamerkan didalamkelas dan dijadikancontoh  Terbaik.

5.Setiap  gambaran  tersebut diberikan petunjuk  KATA KUNCI. Pelajar lebih mudah memahami  konsep ini.

6.Guru terus membuat  penambahbaikan   dengan  memberikan aktiviti latihan   dalam bentuk struktur  dan  esei secara  closebook tanpa  melihat buku teks.Hasilnya, para pelajar dan guru berbincang  dan  didapati pelajar dapat mengeluarkan isi penting menerusi  KATAKUNCI  menerusi GAMBARAN  RAJA  yang telah dilukiskan.Teknik inidijadikan  suatu  KONSEP yang mudah untuk mengingat berbanding fakta yang panjanglebar.
7.Walaubagaimanapun,pemahaman menerusi  pembacaan bukuteks merupakan  syarat  utama  sebelum diperkenalkan teknik ini.


INOVASI JEJARIKU JEJARIMU

PENDEKATAN    INOVASI  JEJARIMU DAN   JEJARIKU

DALAM MENERANGKAN   PERBANDINGAN KONSEP   SEJARAH   TING  5

1. MALAYAN UNION   (JEJARI KIRI 1)
2.PERLEMBAGAAN   RAKYAT  1947  (JEJARI KIRI2)
3. PTM 1948  (JEJARI KANAN 1)
4.PTM  1957  (JEJARI  KANAN  2)

Setelah   menggunakan  pendekatan INOVASI  ini  bermula tahun 2008,  saya   terus menerapkan   dalam   kelas, ceramah dan sering    membuat  penambahbaikan   dari tahunke  tahun.  Saya   cuba  menguji  pemahaman  pelajar tentang KONSEP    sejarah  adalah  mudah bukanlah   SUKAR  sebagaimana   yang  dibayangkan.

ALAH  BISA   TEGAL  BIASA.... hubungi  saya  melalui emel: sharifahainhajiali@gmail.com sekadar   perkongsian  ilmu.

KAD FORMULAONE


MODUL TEKNIK MENGINGAT FAKTA
 = Formula One-Fakta 1-
Analogi : Ibarat diri anda seorang pemandu kereta Formula One-Anda seorang Pemandu Yang Hebat di Gelanggang
FHC = F (Fast  = cepat,pantas,kilat)H (Harder = kesungguhan,tekun)C (Clever =Bijak..Bijak..Anda Bijak)
KOnklusinya : Melalui pengaplikasian Kad Formula One, anda seorang pemandu yang hebat di Gelanggang SPM ,sepantas kilat dengan penuh kesungguhan anda belajar dan anda menjadi pelajar yang bijak.Bijak Belajar itulah konsep Studi Smart bukan Studi Hard tanpa Teknik.

***Penggunaan boleh dipelbagaikan menggunakan Kad Warna,Kad Joker (kad Daun Terup)
***Penggunaan Kad ini mengalami evolusi (Pembaharuan) untuk hasil yang lebih kreatif dan menarik
***Sesungguhnya pengunaan Kad Formula One adalah praktikal dan mudah dibawa ke mana-mana.
KAD FORMULA ONE :
Langkah  1

Kedatangan Islam ke Asia Tengara
1.Teori SMTArab
F
H
C
F1
Pedagang


Pedagang Arab-Laut
Strategik
Kampong
Tapak
Kahwin
Masa
Nilai
Ta Shih


F2M.Naquib
Persamaan
Arab-Jawi
Adat

Karya


Tetamu
Muzik
H.Raja Pasai
Raja Patani

F3


Tambahan
Awal-Arab
Tiada India-China
Tempatan


F4


Pengislaman
H.Merong
H.Acheh
Sej.Sulu


  

cover  tajuk :

                                                   

                                              


Depan                                                                 

FORMAT SEJARAH SPM2013

FORMAT   SEAJARAH  SPM 2013¡KERTAS 1249/2 – 11 SOALAN (DARIPADA 19 BAB)
¡KERTAS 1249/3 – PELAJAR BOLEH MENYALIN SEMULA AYAT DARIPADABUKU TEKS ATAU BAHAN BACAAN LAIN PUN BOLEH DAPAT MARKAH.

CONTOH KERTAS 3LAIN

CONTOH  SOALAN KERTAS3


Cadangan Soalan Kertas 1249/3
Untuk calon – diberikan pada hari peperiksaan
TAJUK 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
Tema / Tajuk : 7.2 Bab 3 Tingkatan 4

Soalan:
Huraikan sejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian

CONTOH KERTAS 3

CONTOH  CADANGAN    SKEMA  KERTAS   3  SEJARAH SPM 1249/3CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1249/3
SOALAN
ISI DAN HURAIAN
MARKAH

1

Pengenalan / KonsepHijrah
1-      Perkataan Arab “berpindah”
2-      Perpindahandarisatutempatketempat lain
3-      Perpindahan orang Islam darikotaMakkahkekotaMadinah
4-      Memperkukuhkankedudukan Islam
5-      Stategibaruuntukmenyebarkan Islam
6-      Perjuanganmenegakkankebenaran
7-      meninggalkankeburukandankejahatan
8-      Semangatinginberubah
9-      Contohperubahan (sikap,caraberfikirdantingkahlaku)


5 markah

2

MemahamiperistiwahijrahNabi Muhammad s.a.w

a)      Sebabdantujuanhijrah (15m)
1-      Perintah Allah
2-      menerusiwahyu
3-      Niatdanpakatan Orang Quraisyuntukmembunuhbaginda
4-      Penentangandari orang Arab Quraisy
5-      Meneruskanpenyebaran Islam
6-      Ancamandari orang Arab Quraisymenjejaskanaktivitipenyebaran Islam
7-      StrategiNabi Muhammad s.a.wuntukmenyebarkan Islam
8-      Memudahkanpenyampaiandakwah Islam
9-      Mewujudkanmasyarakat Islamyang bersatupadu
10-   Jemputanmasyarakat Islam Madinah/sukuAusdanKhazraj
11-   Konflik Orang Arab Madinah
12-   Orang Islam Madinahmemerlukanpemimpinberkaliber
13-   MendamaikanmasyarakatMadinah

b)      Hujahuntukmenyangkaltafsiranorientalisbaratterhadaphijrah(5m)
1-      JemputanpendudukMadinah
2-      Ketibaan orang Islam disambutmeriah
3-      Disambutdenganrelahati
4-      Orang Islam diberitempattinggal
5-      Jaminankeselamatan

c)       Kronologiperistiwahijrah (15m)
1-      MemeteraiperjanjianAqabah 1 dengan orang Madinah
2-      MemeteraiperjanjianAqabah 2 dengan orang Madinah
3-      Mendapattentangan orang Quraisysemasa di Makkah
4-      Mendapatwahyu Allah supayaberhijrah
5-      Nabi Muhammad melepaskandiridarikepunganpemudaQuraisy
6-      Ali b Abu Talibmenawarkandiriuntuktidurditempattidurbaginda
7-      Menemui Abu Bakar al-Siddiqdanmenyatakanperintah Allah supayaberhijrah
8-      Bersembunyi di GuaThur
9-      PerjalanankeMadinahdipanduoleh Abdullah b Arqat
10-   Singgah di Quba’
11-   Mendirikan masjid Quba’
12-   Tiba di Madinah
13-   Mendirikan masjid al-Nabawi
14-   MempersaudarakangolonganMuhajirindanAnsar
15-   MembentukPiagamMadinah

a+b+c

30 markah

3

KepentinganHijrah
1-      DakwahIslamiahdapatdilaksanakandenganaman/tanpaberselindung
2-      Memberipeluangmendamaikansuku Arab di Madinah
3-      Menjalinkanhubunganpersaudaraanantara orang Islam Makkahdengan orang Islam Madinah
4-      Menyatukangolongan yang berbezadarisegikedudukanekonomidan social
5-      MenyatupadukanpendudukMadinah yang terdiridaripadasuku/ budaya/ agama
6-      Melahirkankehidupan yang harmoni
7-      Menikmatikesejahteraandankemakmuranhidup
8-      Mencapaikemajuan
9-      Mengingatiperjuanganumat Islam dahulu
10-   MenjadikanMadinahsebagaipusatTamadun Islam
11-   Menjadikan agama Islam sebagaisatucarahidup
12-   Menunjukkansikaptoleransikaum
13-   Menunjukkansikaptolongmenolong
14-   Melahirkanmasyarakatcemerlang
15-   Melahirkansikapsediaberkorban
16-   Wanitadiberikankedudukan yang tinggi/ memainkanperanan yang penting
17-   Melahirkansikaptidakberputusasa
15 markah

4

BagaimanakahsemangathijrahNabi Muhammad dapatdijadikanpanduanrakyat Malaysia
1.    Menjagakeamanan
2.    Menyatupadukanmasyarakat
3.    Memupuksemangatpersaudaraanislam
4.    Menghormatihak
5.    Salingbekerjasama
6.    Salingmenghormatiantarasatusama lain
7.    Membina masjid/surau
8.    Mengimarahkan masjid/
9.    Menuntutilmu
10.  Menjadikan Malaysia pusattamadun Islam
11.  Menjadikan Islam sebagaicarahidup
12.  Sikaptoleransiantarakaum
13.  Sediaberkorban
14.  Tolongmenolong
15.  MencontohisifatpositifNabi Muhammad
16.  Bijakmengaturstrategi

( mana-manamunasabah )


15 markah
5
Berdasarkanpengetahuananda, jelaskankejayaannegaradalamaspekpendidikan

1.       Pendidikanwajib ( tahun 1-tingkatan 5)
2.       Prasekolahwajib
3.       Ada kurikulumprasekolah
4.       Penekanan 3M
5.       BahasaMelayusebagaibahasapengantarkepadasemuasekolah
6.       MBI MBM diperkenalkan
7.       PBS diperkenalkan
8.       Kursuskemahirandiperkenlkan di sekolahmenengah
9.       Penubuhan UKM
10.   Penubuhan DBP
11.   Pelajaran Agama Islam diajar di semuasekolah
12.   Prasekolahdiwujudkan
13.   Penubuhan IPTA dan IPTS

  ( mana-mana munasabah )

10 markah
6
( a )Jelaskancabaran yang dihadapioleh Malaysia sebagai sebuah
       negara maju dalam konteks masyarakat berbilang kaum (5M)

1.       Perpaduan
2.       Pengunaaanbahasakebangsaan
3.       Kepelbagaianbudaya
4.       Pengamalan agama
5.       Masyarakatbermoral
6.       Budayapenyayang
7.       Pengagihanekonomi
8.       Masyarakatharmoni
9.       Jatidiri
( mana-mana munasabah )

( b ) Nyatakanlangkah-langkahuntukmengatasicabaran di atas (5M)

1.       Mewujudkansekolahwawasan
2.       Konsep 1 Malaysia
3.       Rukun Negara pengantar
4.       AktaBahasaKebangsaan
5.       DasarPendidikanKebangsaan
6.       DasarKebudayaanKebangsaan


7
Nyatakannilai-nilaimurni / iktibarperistiwahijrah yang bolehditerapkanolehrakyat Malaysia
1.       Baikhati
2.       Berdikari
3.       Hemattinggi
4.       Hormatmenghormati
5.       Kasihsayang
6.       Keadilan
7.       Kebebasan
8.       Keberanian
9.       Kebersihan mental dan fizikal
10.   Kejujuran
11.   Kerajinan
12.   Kerjasama
13.   Kesederhanaan
14.   Kesyukuran
15.   Rasional
16.   Semangatbermasyarakat dan nilai-nilailainbersesuaian10 markah

8

Rumusan
1.       Pengetahuan yang diperoleh
2.       Iktibarkepadadiri
3.       Iktibarkepadabangsa
4.       Iktibarkepadanegara
5.       Harapanuntukkemakmuran Malaysia
6.       Mencapaihasrat 20205 markah