Friday, 15 June 2012

CONTOH KERTAS 3

CONTOH  CADANGAN    SKEMA  KERTAS   3  SEJARAH SPM 1249/3CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1249/3
SOALAN
ISI DAN HURAIAN
MARKAH

1

Pengenalan / KonsepHijrah
1-      Perkataan Arab “berpindah”
2-      Perpindahandarisatutempatketempat lain
3-      Perpindahan orang Islam darikotaMakkahkekotaMadinah
4-      Memperkukuhkankedudukan Islam
5-      Stategibaruuntukmenyebarkan Islam
6-      Perjuanganmenegakkankebenaran
7-      meninggalkankeburukandankejahatan
8-      Semangatinginberubah
9-      Contohperubahan (sikap,caraberfikirdantingkahlaku)


5 markah

2

MemahamiperistiwahijrahNabi Muhammad s.a.w

a)      Sebabdantujuanhijrah (15m)
1-      Perintah Allah
2-      menerusiwahyu
3-      Niatdanpakatan Orang Quraisyuntukmembunuhbaginda
4-      Penentangandari orang Arab Quraisy
5-      Meneruskanpenyebaran Islam
6-      Ancamandari orang Arab Quraisymenjejaskanaktivitipenyebaran Islam
7-      StrategiNabi Muhammad s.a.wuntukmenyebarkan Islam
8-      Memudahkanpenyampaiandakwah Islam
9-      Mewujudkanmasyarakat Islamyang bersatupadu
10-   Jemputanmasyarakat Islam Madinah/sukuAusdanKhazraj
11-   Konflik Orang Arab Madinah
12-   Orang Islam Madinahmemerlukanpemimpinberkaliber
13-   MendamaikanmasyarakatMadinah

b)      Hujahuntukmenyangkaltafsiranorientalisbaratterhadaphijrah(5m)
1-      JemputanpendudukMadinah
2-      Ketibaan orang Islam disambutmeriah
3-      Disambutdenganrelahati
4-      Orang Islam diberitempattinggal
5-      Jaminankeselamatan

c)       Kronologiperistiwahijrah (15m)
1-      MemeteraiperjanjianAqabah 1 dengan orang Madinah
2-      MemeteraiperjanjianAqabah 2 dengan orang Madinah
3-      Mendapattentangan orang Quraisysemasa di Makkah
4-      Mendapatwahyu Allah supayaberhijrah
5-      Nabi Muhammad melepaskandiridarikepunganpemudaQuraisy
6-      Ali b Abu Talibmenawarkandiriuntuktidurditempattidurbaginda
7-      Menemui Abu Bakar al-Siddiqdanmenyatakanperintah Allah supayaberhijrah
8-      Bersembunyi di GuaThur
9-      PerjalanankeMadinahdipanduoleh Abdullah b Arqat
10-   Singgah di Quba’
11-   Mendirikan masjid Quba’
12-   Tiba di Madinah
13-   Mendirikan masjid al-Nabawi
14-   MempersaudarakangolonganMuhajirindanAnsar
15-   MembentukPiagamMadinah

a+b+c

30 markah

3

KepentinganHijrah
1-      DakwahIslamiahdapatdilaksanakandenganaman/tanpaberselindung
2-      Memberipeluangmendamaikansuku Arab di Madinah
3-      Menjalinkanhubunganpersaudaraanantara orang Islam Makkahdengan orang Islam Madinah
4-      Menyatukangolongan yang berbezadarisegikedudukanekonomidan social
5-      MenyatupadukanpendudukMadinah yang terdiridaripadasuku/ budaya/ agama
6-      Melahirkankehidupan yang harmoni
7-      Menikmatikesejahteraandankemakmuranhidup
8-      Mencapaikemajuan
9-      Mengingatiperjuanganumat Islam dahulu
10-   MenjadikanMadinahsebagaipusatTamadun Islam
11-   Menjadikan agama Islam sebagaisatucarahidup
12-   Menunjukkansikaptoleransikaum
13-   Menunjukkansikaptolongmenolong
14-   Melahirkanmasyarakatcemerlang
15-   Melahirkansikapsediaberkorban
16-   Wanitadiberikankedudukan yang tinggi/ memainkanperanan yang penting
17-   Melahirkansikaptidakberputusasa
15 markah

4

BagaimanakahsemangathijrahNabi Muhammad dapatdijadikanpanduanrakyat Malaysia
1.    Menjagakeamanan
2.    Menyatupadukanmasyarakat
3.    Memupuksemangatpersaudaraanislam
4.    Menghormatihak
5.    Salingbekerjasama
6.    Salingmenghormatiantarasatusama lain
7.    Membina masjid/surau
8.    Mengimarahkan masjid/
9.    Menuntutilmu
10.  Menjadikan Malaysia pusattamadun Islam
11.  Menjadikan Islam sebagaicarahidup
12.  Sikaptoleransiantarakaum
13.  Sediaberkorban
14.  Tolongmenolong
15.  MencontohisifatpositifNabi Muhammad
16.  Bijakmengaturstrategi

( mana-manamunasabah )


15 markah
5
Berdasarkanpengetahuananda, jelaskankejayaannegaradalamaspekpendidikan

1.       Pendidikanwajib ( tahun 1-tingkatan 5)
2.       Prasekolahwajib
3.       Ada kurikulumprasekolah
4.       Penekanan 3M
5.       BahasaMelayusebagaibahasapengantarkepadasemuasekolah
6.       MBI MBM diperkenalkan
7.       PBS diperkenalkan
8.       Kursuskemahirandiperkenlkan di sekolahmenengah
9.       Penubuhan UKM
10.   Penubuhan DBP
11.   Pelajaran Agama Islam diajar di semuasekolah
12.   Prasekolahdiwujudkan
13.   Penubuhan IPTA dan IPTS

  ( mana-mana munasabah )

10 markah
6
( a )Jelaskancabaran yang dihadapioleh Malaysia sebagai sebuah
       negara maju dalam konteks masyarakat berbilang kaum (5M)

1.       Perpaduan
2.       Pengunaaanbahasakebangsaan
3.       Kepelbagaianbudaya
4.       Pengamalan agama
5.       Masyarakatbermoral
6.       Budayapenyayang
7.       Pengagihanekonomi
8.       Masyarakatharmoni
9.       Jatidiri
( mana-mana munasabah )

( b ) Nyatakanlangkah-langkahuntukmengatasicabaran di atas (5M)

1.       Mewujudkansekolahwawasan
2.       Konsep 1 Malaysia
3.       Rukun Negara pengantar
4.       AktaBahasaKebangsaan
5.       DasarPendidikanKebangsaan
6.       DasarKebudayaanKebangsaan


7
Nyatakannilai-nilaimurni / iktibarperistiwahijrah yang bolehditerapkanolehrakyat Malaysia
1.       Baikhati
2.       Berdikari
3.       Hemattinggi
4.       Hormatmenghormati
5.       Kasihsayang
6.       Keadilan
7.       Kebebasan
8.       Keberanian
9.       Kebersihan mental dan fizikal
10.   Kejujuran
11.   Kerajinan
12.   Kerjasama
13.   Kesederhanaan
14.   Kesyukuran
15.   Rasional
16.   Semangatbermasyarakat dan nilai-nilailainbersesuaian10 markah

8

Rumusan
1.       Pengetahuan yang diperoleh
2.       Iktibarkepadadiri
3.       Iktibarkepadabangsa
4.       Iktibarkepadanegara
5.       Harapanuntukkemakmuran Malaysia
6.       Mencapaihasrat 20205 markah

No comments:

Post a Comment