Monday, 30 June 2014

Sambungan Latihan Bab 7 Ting 5

                  (a) Namakan badan yang menguruskan pilihan raya.
Suruhanjaya Pilihan Raya
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (b)     Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya?
Proses memilih rakyat untuk memerintah sama ada di peringkat negeri atau peringkat persekutuan
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (c)     Namakan tiga pihak yang terlibat dalam proses pilihan raya di negara kita.
                              (i)     Suruhanjaya Pilihan Raya
                             (ii)     Calon
                            (iii)     Pengundi
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (d)     Nyatakan empat syarat yang perlu ada pada seseorang untuk menjadi calon dalam pilihan raya.
                              (i)     Warganegara
                             (ii)     Umur
                            (iii)     Mastautin
                            (iv)     Sempurna
                                                                                                                                                                                                        [4 markah]

    109    Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga komponen.
              (a)      Nyatakan komponen-komponen tersebut.
                              (i)     Legislatif (badan perundangan)
                             (ii)     Eksekutif (badan pelaksana)
                            (iii)     Judisiari (badan kehakiman)
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (b)     Berikan tiga komponen utama badan perundangan.
                              (i)     Yang di-Pertuan Agong
                             (ii)     Dewan Rakyat
                            (iii)     Dewan Negara
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (c)     Nyatakan dua ciri Dewan Rakyat.
                              (i)     Memegang jawatan bagi tempoh lima tahun
                             (ii)     Dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Apakah nama undang-undang yang dibuat oleh Parlimen?
Akta
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (e)     Apakah nama undang-undang yang dibuat oleh Dewan Negeri?
Enakmen
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]

    110    (a)      Senaraikan tiga jenis mahkamah di negara kita.
                              (i)     Mahkamah Majistret
                             (ii)     Mahkamah Sesyen
                            (iii)     Mahkamah Tinggi
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (b)     Nyatakan tiga tugas mahkamah.
                              (i)     Melaksanakan tugas kehakiman
                             (ii)     Mentafsir perlembagaan negara
                            (iii)     Mentafsir undang-undang
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (c)     Mengapakah hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik?
Menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (d)     Nyatakan peranan peguam negara.
                              (i)     Penasihat undang-undang kerajaan
                             (ii)     Pendakwa Raya bagi kerajaan
           

BAB 7 Pilihanraya


      Pilihan raya merupakan salah satu ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen.
              (a)      Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya?
Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (b)     Mengapakah pilihan raya diadakan?
Untuk memilih ahli bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (c)     Nyatakan dua syarat untuk menjadi seorang pengundi.
                              (i)     Daftar nama dalam senarai daftar pemilih
                             (ii)     Berumur 21 tahun ke atas
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Pada pendapat kamu, mengapakah pilihan raya penting kepada semua warganegara?
                              (i)     Bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa
                             (ii)     Memilih pemimpin negara
           

BAB 7 STRUKTUR TING 5 ** SOALAN TUDINGAN SPM 2014

   Pilihan raya merupakan satu daripada ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen.
              (a)      Siapakah yang bertanggungjawab mengelolakan pilihan raya di Malaysia?
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (b)     Berikan tiga fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya.
                              (i)     Menentukan sempadan bahagian pilihan raya
                             (ii)     Menjalankan pendaftaran pemilih
                            (iii)     Mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (c)     Apakah tujuan pilihan raya umum diadakan?
Memilih Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung dan secara berasingan di Sabah dan Sarawak
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Nyatakan empat syarat bagi seseorang yang ingin menjadi calon pilihan raya.
                              (i)     Warganegara Malaysia
                             (ii)     Berumur 21 tahun
                            (iii)     Bermastautin di Malaysia

                            (iv)     Tidak muflis

Bab 6 Khalifah Ar Rasyidin


Khalifah Abu Bakar berketurunan Bani Tamim dan dilahirkan pada tahun 573 M.
              (a)      Nyatakan dua sebab Khalifah Abu Bakar digelar al-Siddiq.
                              (i)     Sentiasa meyakini kebenaran kata-kata Nabi Muhammad s.a.w.
                             (ii)     Bersifat ikhlas
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (b)     Siapakah yang pernah membantu beliau dalam usaha mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar?
                              (i)     Khalid bin al-Walid
                             (ii)     Usamah bin Zaid
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (c)     Senaraikan sumbangan beliau sepanjang pemerintahannya.
                              (i)     Mengatasi masalah orang Islam yang murtad
                             (ii)     Memerangi golongan yang enggan membayar zakat
                             (ii)     Mempertahankan Madinah daripada ancaman luar iaitu Rom dan Parsi
                            (iii)     Melicinkan pentadbiran dengan membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah
                                                                                                                                                                                                        [4 markah]
                (d)     Apakah yang anda faham tentang golongan mawali?
                              (i)     Orang bukan Arab yang memeluk agama Islam

                             (ii)     Memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim