Tuesday, 17 February 2015

sambungan KRT SEJARAH TING 5SAMBUNGAN KRT SEMPENA CUTI THN BARU CINA

3. SOALAN UMUM  dan KBAT

(a ) Sistem pentadbiran Islam meletakkan sultan sebagai ketua negara.?
     Mengapakah penggunaan gelaran sultan diperkenalkan

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan maksud jihad mengikut
 konteks islam ?

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

( c) Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Khuafa al-Rasyidin 
    demi memperkukuhkan ekonomi negara ?

..................................................................................................................
...........................................................................................    ( 1 markah )

( d) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah peranan pelabuhan entrepot ?

(i).............................................................................................

 (ii ).............................................................................................

  (iii )..............................................................................................
                                                                                               ( 3 markah )
( e) Pada pandangan anda, apakah kepentingan sistem undang-undang kepada manusia?


----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                              (  1 markah )

(f  ) Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara  Malaysia yang mampu memajukan negara ?


(i).............................................................................................

 (ii ).............................................................................................

  (iii )..............................................................................................

( iv ) ..............................................................................................

                                                                                               ( 4 markah )

***SELAMAT BERCUTI*** THINK POSITIF>>>***GENGGAN BARA API
BIAR SAMPAI JADI ARANG.....................LOVE U ALL


KERJA RUMAH TERANCANG SEJARAH TINGKATAN 5


KERJA RUMAH TERANCANG SEMPENA CUTI TAHUN BARU CINA


BAB 4 MALAYAN UNION

1. (a) Nyatakan tiga tujuan British memperkenalkan Malayan Union

   (i).............................................................................................

   (ii ).............................................................................................

  (iii )..............................................................................................
                                                                                               ( 3 markah )

 (b ) Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

(c)  Senaraikan dua pertubuhan yang menyokong penubuhan Malayan Union

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

( d) Namakan ggabenor pertama Malayan Union

...........................................................................................................
                                                                                              ( 1 markah )

( e ) Pada pendapat anda, apakah kemungkinan yang akan berlaku jika
    Malayan Union ditubuhkan ?

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

ULANGKAJI SOALAN
TINGKATAN 4
PENEROKAAN DAN PENJELAJAHAN

2.(a) Namakan tiga negara ERopah yang memulakan aktiviti penjelajahan ke Timr pada
       abad ke-16

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

(b) Mengapakah kuasa Eropah melakkukan penjelajahan ke Timur ?

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

( c) Namakan tiga pemerintah di Eropah  yang menggalakkan aktiviti
     penjelajahan ke Timur 

  (i).............................................................................................

   (ii ).............................................................................................

  (iii )..............................................................................................
                                                                                               ( 3 markah )

( d ) Nyatakan kesan penjelajahan kkuasa ERopah terhadap masyarakat di 
      luar Eropah ?

(i).......................................................................................................

(ii).....................................................................................................
                                                                                             ( 2 markah )

( e) Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh anda peroleh daripada
   aktivti penjelajahan kuasa Eropah ?

.............................................................................................................
                                                                                             ( 1 markah )KERJA RUMAH TERANCANG SEJARAH TING 4KERJA RUMAH SEMPENA TAHUN BARU CINA

1.Tamadun Indus

(a) Namakan dua bandar terancang dalam Tamadun Indus

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

(b) Nyatakan tiga ciri bandar terancang dalam Tamadun Indus

(i)..................................................................................................

(ii)................................................................................................

(iii)..............................................................................................

                                                                                          ( 3 markah)

(c ) Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar tersebut?

........................................................................................................
                                                                                        ( 1 markah )

(d ) Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat Indus dapat membina
        bandar yang terancang ?

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

(e) Bagaimanakah amalan keerbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam
      memajukan negara kita?

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)
BAB 2 PERLUASAN KUASA

2. Jadual berikut menerangkan tentang tokoh-tokoh yang berjaya menubuhkan kerajaan yang
     kuat.
  • Julius Caesat   = Tamadun Rom
  • Asoka              = Tamadun India
  • Alexander The Great = Tamadun Yunani
  • Shih Huang Ti          = Tamadun China
(a) Apakah perubahan sistem pentadbiran yang dilakukan oleh Julius Cesar ?


(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

(b) Nyatakan dua pembaharuan yang dialkukan oleh Asoka dalam dasat perluasan kuasanya?

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

( c ) Jelaskan usaha Alexander The Great dalam meluaskan kawasan takluknya

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

( d )Bagaimanakah Shih Huang Ti mengukuhkan kuasa Dinasti Chin ?

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

( e ) Pada  pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang perlu dimiliki
      oleh pemimpin negara pada masa kini?

(i)..............................................................................................

(ii)..............................................................................................
                                                                                           ( 2markah)

3. SOALAN KBAT 

1.Nyatakan langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan bertaraf
    dunia? ( 10 markah)

2. Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh warganegara Malaysia untuk menjadi
    masyarakat yang maju dan saintifik  ( 5 markah)


(Tulis jawapan dalam bentuk ayat esei dan huraian).

***SELAMAT MENJAWAB ****TERIMA KASIH CIKGU KERANA MEMBERIKAN
KAMI KERJA RUMAH ..

Wednesday, 4 February 2015

Latihan Tamadun Mesopotamia


2. Tamadun Mesopotamia berkembang daripada petempatan awal Zaman Neolotik antara tahun 7000-5000SM.

(a) Nyatakan dua buah kerajaan yang terbentuk dalam tamadun Mesopotamia

(i)...................................................................................................................

(ii)..................................................................................................................
                                                                                                                ( 2 markah)

(b) Terangkan tiga peranan raja Mesopotamia

(i)...................................................................................................................

(ii)..................................................................................................................

(iii)................................................................................................................
                                                                                                             ( 3 markah)

(c ) Nyatakan dua funngsi ziggurat yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia

(i)...................................................................................................................

(ii)..................................................................................................................
                                                                                                                ( 2 markah)

(d) Apakah nama tulisan berbentuk pepaku yang terdapat dalam tamadun
     Mesopotamia ?

(i)...................................................................................................................
                                                                                                             (  1 markah)

(e) Pada pendapat anda, apakah kejayaan yang terhasil daripada perlaksanaan
     Undang -Undang Hammurabi?
(i)...................................................................................................................

(ii)..................................................................................................................
                                                                                                                ( 2 markah)


Latihan Struktur Tamadun


Soalan Struktur Tingkatan 4
Jawab semua soalan.
Bentang dalam kumpulan dan bincangkan

1. Setiap masyarakat di dunia ini memounyai definisi mereka tentang konsep tamadun.

(a) Apakah pengertian tamadun menurut Islam ?

(i)..........................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................

                                                                                                                            ( 2 markah)

(b ) Nyatakan dua ciri masyarakat yang bertamadun mengikut pengertian kehidupan di bandar.


(i)..........................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................

                                                                                                                             ( 2 markah)

( c) Senaraikan dua golongan yang berada pada lapisan kedua dalam herarki masyarakat
     yang bertamadun.

(i)..........................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................

                                                                                                                             ( 2 markah)

(d ) Nyatakan dua sungai yang penting dalam pembentukan tamadun awal manusia

(i)..........................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................

                                                                                                                             ( 2 markah)

( e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,mengapakah masyarakat awal memilih lembah
   sungai untuk membina petempatan kekal?

(i)..........................................................................................................................................

(ii)........................................................................................................................................

                                                                                                                             ( 2 markah)Sunday, 2 November 2014

persediaan spm kertas 3 spm

Aspek
Perincian
1
Latar belakang & Maksud demokrasi berparlimen
2
Ciri-ciri demokrasi berparlimen
3
Kepentingan perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
4
Bidang tugas Yang Di-Pertuan Agong
5
Konsep, Ciri-ciri dan fungsi badan-badan berikut :
  1. Badan Perundangan (Judisiari)
  2. Badan Pelaksanaan (Eksekutif)
  3. Badan Kehakiman (Legislatif)
6
Manfaat pilihan raya kepada negara
7
Bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
8
Kebaikan/kepentingan/faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia
9
Kejayaan yang Malaysia peroleh melalui amalan demokrasi berparlimen
10
Usaha memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita
11
Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut
12
Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
13
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :
  1. Pengetahuan yang diperoleh
  2. Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
  3. Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia harmoni dan stab

Sunday, 12 October 2014

TUDINGAN SPM

TUDINGAN 2014
TUMPUAN :  2 BAB INI

BAB 9
1.Zaman Gelap
2.Zaman Reformation
3.Penjelajahan dan penerokaan
4.Imperialisme Barat di Asia Tenggara

BAB 10
1.Ekonomi Tradisional
2.Ekonomi Dagangan
3.Kesan-kesan Dasar Ekonomi
·Pembandaran
·Pengangkutan dan Perhubungan
·Pendidikan Vernakular
·Masyarakat  Majmuk
·Perkhidmatan Kesihatan